KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Hlášení provádění podrývání u PB/DPB s následným pěstováním cukrové řepy

04/10/12
Ing. Eva Chromečková

Specifická půdoochranná technologie

Hlášení provádění podrývání u PB/DPB s následným pěstováním cukrové řepy jako specifická půdoochranná technologie

 

Na základě požadavku nevládních organizací byly prováděny polní pokusy s cílem zařadit technologii podrývání mezi tzv. specifické půdoochranné technologie, jejichž využití při zakládání porostů širokořádkových plodin vyhovuje podmínkám standardu GAEC 2 na mírně erozně ohrožených půdách.

Výsledky polních pokusů provedených Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy (VÚMOP, v. v. i.) prokázaly, že tato technologie splňuje požadované parametry. Proto se Ministerstvo zemědělství rozhodlo zařadit technologii podrývání mezi tzv. specifické půdoochranné technologie, jejichž využití při zakládání porostů širokořádkových plodin vyhovuje podmínkám standardu GAEC 2 na mírně erozně ohrožených půdách.

Tuto technologii budou moci zemědělci využívat při zakládání porostů cukrové řepy a to s platností od 1. ledna 2013.

Z důvodu v současné chvíli ještě nedokončené metodiky kontroly použití této technologie pro plnění podmínek standardu GAEC 2 ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), ale zároveň nutnosti provedení této agrotechnické operace na podzim roku předcházejícího založení porostu cukrové řepy, je  v  letošním roce zavedena ohlašovací povinnost.

Záměr provádět podrývání jako půdoochrannou technologii pro plnění podmínek standardu GAEC 2, je v  letošním roce zemědělec povinen ohlásit prostřednictvím formuláře (viz níže), příslušné agentuře pro zemědělství a venkov (AZV) a to v termínu do 15. 10. 2012. 

 

Informace byla zaslána jednotlivým AZV, které mají zajistit její zprostředkování zemědělcům, a to zejména pěstitelům cukrové řepy. Tato informace je dostupná také na webových stránkách Ministerstva zemědělství na adrese: http://portal.mze.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/aktuality/.