KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace o podmínkách pro získání odborné způsobilosti osob k nakládání s přípravky na ochranu rostlin

26/12/12

Zdroj: MZe ČR www.eagri.cz

Informace o podmínkách pro získání odborné způsobilosti osob k nakládání s přípravky na ochranu rostlin

19.12.2012 – V České republice byl v roce 2004 zaveden systém osvědčování osob o získání odborné způsobilosti (OZ) k nakládání s přípravky na ochranu rostlin (POR), který je aplikován dle zákona č. 326/2004 Sb. (rostlinolékařský zákon). Podle právní úpravy platné do 1. 6. 2012 vydávala Státní rostlinolékařská správa (SRS) fyzickým osobám jednotné osvědčení o OZ platné 5 let, a to na základě absolvování odborného kurzu a úspěšně vykonané zkoušky.

Od roku 2011 umožnila tehdy přijatá novela rostlinolékařského zákona, aby k nakládání s POR stačilo pouze osvědčení o absolvování kurzu bez zkoušky, aniž by byla stanovena (omezena) platnost tohoto osvědčení. Toho v letech 2011 a 2012 využilo zhruba 6 tisíc osob, v naprosté většině ti, kteří již předtím (2005 – 2006) úspěšně udělali zkoušku u SRS, a získali tak osvědčení o OZ. Jeho platnost však po 5 letech skončila.

Novelou rostlinolékařského zákona č. 199/2012 Sb., účinnou od 1. 6. 2012 byly zavedeny tři stupně osvědčení o OZ s různou mírou požadavku na délku školení a konání zkoušky. Dle přechodných ustanovení v čl. II odstavci 1. této novely se považují držitelé osvědčení, které získali na základě zkoušky před účinností novely č. 199/2012 Sb. za držitele osvědčení 3. stupně (nejvyšší stupeň).

Osoby vlastnící oprávnění nakládat s POR jen na základě absolvování kurzu bez zkoušky (tato možnost již v nové právní úpravě není), přechodná ustanovení jmenovitě neřeší. Jde obvykle o osoby, které dle nyní platných předpisů potřebují osvědčení 2. stupně, které lze získat absolvováním kurzu zakončeného písemným testem, a jehož prodlužování je vázáno pouze na absolvování doplňujícího školení bez testu nebo zkoušky. Smyslem přechodných ustanovení zákona je usnadnit získání osvědčení 2. nebo 3. stupně osobám, které v minulosti získaly osvědčení na základě zkoušky.

V tomto kontextu tak platí přechodná ustanovení pro všechny osoby, které získaly v minulosti (od data účinnosti rostlinolékařského zákona č. 326/2004 Sb.) osvědčení na základě zkoušky bez ohledu na to, zda nyní jsou nebo nejsou držiteli tohoto osvědčení. Rozhodující je vykonání zkoušky, kterou již proto není třeba opakovat.

Osoby, které mohou doložit úspěšné složení zkoušky za účelem získání osvědčení o OZ u SRS od doby nabytí účinnosti zákona č. 326/2004 Sb., ale nejsou držiteli tohoto osvědčení, musí požádat SRS o vydání osvědčení 1. nebo 2. stupně. Bude mít platnost pět let po absolvování doplňujícího školení v souladu s ustanoveními § 86 odstavce 1 resp. odstavce 2 (dle stupně požadovaného osvědčení). Na osoby, které složení zkoušky nedoloží, se přechodná ustanovení nevztahují, a budou muset získat osvědčení o OZ standardně dle aktuálně platných předpisů, tj. v případě osvědčení 2. stupně absolvovat základní kurz a složit písemný test.

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »