KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zkušební řád pro vykonávání zkoušky za účelem vydání osvědčení II. a III. stupně odborné způsobilosti pro nakládání z přípravky na ochranu rostlin

02/01/13

zdroj: Státní rostlinolékařská správa

Zkušební řád pro vykonávání zkoušky za účelem vydání osvědčení II. a III. stupně odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky

Zkušební řád pro vykonávání zkoušky za účelem vydání osvědčení druhého a třetího stupně odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle §§ 86, 86a a 86b zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění (dále jen „zákon“) a podle vyhlášky č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky (dále jen „vyhláška“).

ČR – Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu, ŘEDITEL ÚŘADU
Korespondenční adresa: Ztracená 1099/10, 161 00 PRAHA 6

Tento zkušební řád upravuje podmínky a organizaci zkoušky pro získání osvědčení II. a III. stupně odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

1. Úvod
Zkoušky pro získání odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin organizuje Státní rostlinolékařská správa (dále jen „SRS“) prostřednictvím oblastních odborů a ve spolupráci s místně příslušnými orgány ochrany veřejného zdraví – Krajská hygienická stanice příslušného kraje (§ 4 odst. 1 vyhlášky).
Poznámka:
Osoby, které jsou držiteli osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky bez rozlišení stupně na základě vykonání zkoušky zajišťované Státní rostlinolékařskou správou v období do konce roku 2012, se od 1. 1. 2013 považují za držitele osvědčení třetího stupně podle zákona. Těmto osobám a osobám se vzděláním podle § 82 odst. 2 a 5 zákona na jejich žádost vydá od 1. 1. 2013 SRS osvědčení druhého nebo třetího stupně. Výměna osvědčení není nutná. Pokud nebude odborně způsobilá osoba požadovat výměnu osvědčení, platí stávající osvědčení do doby na něm uvedeném.

2. Termíny zkoušek
Termíny zkoušek pro získání osvědčení druhého a třetího stupně odborné způsobilosti vyhlašuje SRS po dohodě s místně příslušnými orgány ochrany veřejného zdraví, a to nejméně 1 rok přede dnem jejich konání. Termíny zkoušek jsou vyvěšeny na úředních deskách OBO na webových stránkách SRS, v kalendáři na webových stránkách a na fyzických úředních deskách příslušných pracovišť oblastních odborů SRS pouze po dobu 15ti dnů.

3. Žádost o provedení zkoušky
Formulář žádosti (o provedení zkoušky pro získání II., III. stupně odborné způsobilosti a pro prodloužení platnosti osvědčení III. stupně) je zveřejněn na webových stránkách SRS.
Žádost podává uchazeč (písemně poštou, prostřednictvím datové schránky fyzické osoby anebo osobně) na adrese jakéhokoliv pracoviště SRS a připojí k ní kolkovou známku v hodnotě 200 Kč (doklad o úhradě správního poplatku), nebo kolkovou známku předloží před zahájením zkoušky, a dále přiloží nebo předloží:
a) pro získání II. stupně odborné způsobilosti doklad o absolvování základního kurzu
b) pro prodloužení platnosti III. stupně odborné způsobilosti doklad o absolvování doplňujícího školení a platné osvědčení, a to ještě v době před uplynutím 5 let platnosti původního osvědčení.
V případě, že uchazeč o zkoušku zašle požadované doklady v kopii, předloží originály požadovaných dokladů k ověření před zahájením zkoušky. Podmínkou přijetí žádosti je výběr termínu a místa konání zkoušky zveřejněného na úřední desce SRS.
Doporučuje se, aby uchazeč podal žádost nejpozději 30 dní před konáním zkoušky. Pokud tak neučiní, vystavuje se riziku, že mu z organizačních důvodů nebude doručeno potvrzení o přijetí žádosti.
Podání žádosti (o provedení zkoušky) je zpoplatněno na základě zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, konkrétně podle položky 86 písm. c), částkou 200 Kč.
SRS vyrozumí přihlášeného uchazeče písemně poštou na jeho adresu, osobním předáním, datovou schránkou nebo e-mailem opatřeným elektronickým podpisem, nejméně 14 kalendářních dní před konáním zkoušky, že potvrzuje přijetí žádosti o provedení zkoušky, a dále o termínu, místu konání a časovém rozvrhu zkoušky. Pokud se uchazeč nedostaví na zkoušku bez udání důvodu, bude vyrozuměn o možnosti konání zkoušky v jiném vyhlášeném termínu (vč. uvedení místa konání) s upozorněním, že pokud se opět bez udání důvodu nedostaví, musí se v případě zájmu o její provedení přihlásit ke zkoušce znovu, a to včetně úhrady správního poplatku.
V případě opakované odůvodněné neúčasti u zkoušek z odborné způsobilosti již musí uchazeč komisi důvod doložit.

4. Zkušební komise
Zkoušky odborné způsobilosti II. stupně provádí rostlinolékař s platným osvědčením třetího stupně bez účasti zástupce orgánu veřejného zdraví.
Zkušební komise pro zkoušky III. stupně je dvoučlenná. Jejími členy jsou rostlinolékař s platným osvědčením třetího stupně a zástupce orgánu ochrany veřejného zdraví. Komise hodnotí písemnou část zkoušky a zkouší uchazeče při ústní části zkoušky. Řeší sporné otázky související se zkouškou a usnáší se o konečném výsledku zkoušky.

5. Průběh zkoušek
Uchazeč předloží komisi občanský průkaz nebo cestovní pas ke zjištění totožnosti.
Zkouška pro získání osvědčení II. stupně odborné způsobilosti

Písemný test
Zkouška, která je podmínkou pro vydání osvědčení druhého stupně, probíhá formou písemného testu s celkovým počtem 40 otázek, který připravuje Státní rostlinolékařská správa ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví. Písemný test obsahuje 25 otázek z oblasti nakládání s přípravky a 15 otázek z oblasti ochrany veřejného zdraví. Čas pro zpracování písemného testu je 90 minut. Zkouška je složena úspěšně, pokud zkoušený zodpoví správně
nejméně 20 otázek z oblasti nakládání s přípravky a nejméně 12 otázek z oblasti ochrany veřejného zdraví (§ 3 odst. 5 vyhlášky). Každá otázka má nabídku tří možných odpovědí, z nichž jen jedna je správná. V případě, že uchazeč u písemného testu neprospěje, může test opakovat na základě podání nové žádosti o provedení zkoušky.
Zkouška pro získání osvědčení III. stupně odborné způsobilosti
Zkouška, která je podmínkou pro vydání osvědčení třetího stupně, se skládá z písemného testu s celkovým počtem 40 otázek, který připravuje Státní rostlinolékařská správa ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, a ústního přezkoušení před zkušební komisí.

Písemný test
Písemný test obsahuje 25 otázek z oblasti nakládání s přípravky a 15 otázek z oblasti ochrany veřejného zdraví. Čas pro zpracování písemného testu je 90 minut. Písemný test je složen úspěšně, pokud zkoušený zodpoví správně nejméně 22 otázek z oblasti nakládání s přípravky a nejméně 13 otázek z oblasti ochrany veřejného zdraví; jinak se ústní přezkoušení nekoná a zkoušený opakuje písemný test (§ 4 odst. 1 vyhlášky). Každá otázka má nabídku tří možných odpovědí, z nichž jen jedna je správná. V případě, že uchazeč u písemného testu neprospěje, může test opakovat pouze na základě podání nové žádosti o provedení zkoušky.

Ústní přezkoušení
Ústní přezkoušení obsahuje 3 otázky, z nichž jedna se musí týkat ochrany veřejného zdraví. Zkoušený má na zodpovězení všech tří otázek nejvýše 15 minut. Zkouška je složena úspěšně, pokud je zkoušený hodnocen oběma členy zkušební komise při ústním přezkoušení stupněm „prospěl“. Pokud je zkoušený při ústním přezkoušení hodnocen jedním nebo oběma členy zkušební komise stupněm „neprospěl“, opakuje ústní přezkoušení nejpozději do šesti měsíců ode dne předchozího ústního přezkoušení, písemný test se neprovádí (§ 4 odst. 2 vyhlášky). Pokud se uchazeč nedostaví na ústní přezkoušení do šesti měsíců, bude muset znovu podat žádost o provedení zkoušky vč. úhrady správního poplatku a absolvovat obě části zkoušky (písemnou i ústní).
Po ukončení zkoušky je uchazeč s jejím výsledkem seznámen, a v případě úspěšně hodnoceného výsledku je mu vystaveno „Osvědčení II. nebo III. stupně o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 odst. 2 a 3 zákona“, jehož kopie se zakládá u Státní rostlinolékařské správy. Náležitosti osvědčení II. a III. stupně upravuje příloha č. 2 a 3 vyhlášky. Platnost osvědčení jak II., tak III. stupně odborné způsobilosti je 5 let od data vydání osvědčení.
V případě, že bezprostředně po provedení zkoušky zkoušenému není vydáno osvědčení příslušného stupně nebo uchazeč u zkoušky neprospěl, sepíše se o výsledku zkoušky protokol ve dvou vyhotoveních, jehož náležitosti upravuje § 5 vyhlášky a jedno vyhotovení se předá zkoušenému. V případě neúspěchu při písemné části zkoušky se může uchazeč ucházet o získání odborné způsobilosti jen na základě podání nové žádosti.

6. Prodlužování platnosti osvědčení III. stupně
Pro prodloužení platnosti osvědčení je nutno u III. stupně odborné způsobilosti absolvovat doplňující školení a úspěšně vykonat zkoušku, která probíhá formou písemného testu (viz bod 5).
Rostlinolékařská správa prodlouží platnost osvědčení III. stupně o 5 let na základě žádosti držitele osvědčení podané před uplynutím doby jeho platnosti.
U III. stupně odborné způsobilosti si odborně způsobilá osoba zažádá o prodloužení platnosti osvědčení nejlépe prostřednictvím formuláře, který je vyvěšen na webových stránkách SRS v části „odborná způsobilost“.
Pozn.:
Pro prodloužení platnosti osvědčení je nutno u II. stupně odborné způsobilosti absolvovat doplňující školení, zkouška se neprovádí. O prodloužení platnosti osvědčení si uchazeč zažádá nejlépe prostřednictvím formuláře, který je vyvěšen na webových stránkách SRS v části „odborná způsobilost“. Rostlinolékařská správa prodlouží platnost osvědčení II. stupně o 5 let na základě žádosti držitele osvědčení podané před uplynutím doby jeho platnosti.

V Praze dne 17. 12. 2012

…………………..………………
Bc. Zdeněk Mach, v. r.
ředitel

zdroj: Státní rostlinolékařská správa