KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Nová pravidla pro veřejné podpory v odvětví zemědělství, lesnictví a pro rozvoj venkovských oblastí přijatá Evropskou komisí

03/07/14

Zdroj: http://www.apic-ak.cz/nova-pravidla-pro-verejne-podpory-v-odvetvi-zemedelstvi_-lesnictvi-a-pro-rozvoj-venkovskych-oblasti-prijata-evropskou-komisi.php

Nová pravidla pro veřejné podpory v odvětví zemědělství, lesnictví a pro

 rozvoj venkovských oblastí přijata Evropskou komisí

26.6.2014 – V rámci modernizace pravidel veřejné podpory přijala Evropská komise dne 25. června 2014 nařízení Komise (EU), kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 (ABER) a zároveň přijala pokyny Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020.
Nové nařízení ABER, včetně přílohy, nahradí stávající nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001. Poskytování podpor podle nařízení ABER nepodléhá schválení opatření ze strany Komise a po splnění podmínek uvedených v nařízení je takováto podpora slučitelná s vnitřním trhem. Odpovědnost za soulad podpor s nařízením tak zůstává plně na členském státu, resp. poskytovateli.

Nové pokyny EU nahradí stávající pokyny Společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007-2013. V pokynech jsou stanoveny podmínky, na jejichž základě bude Komise posuzovat slučitelnost notifikované podpory s vnitřním trhem.
Nové předpisy vstoupí v platnost 1. července 2014.