KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Implikace novely zák. č. 110/1997 Sb., zpohledu transpozice EU předpisů v kontextu budoucího PRV

29/08/14

Pozvánka na seminář.

IMPLIKACE NOVELY ZÁK. Č. 110/1997 SB., Z POHLEDU TRANSPOZICE EU PŘEDPISŮ

 V KONTEXTU BUDOUCÍHO PRV

Pozvánka na seminář (informační akci)
Vstupné: zdarma (vč. občerstvení)
Začátek semináře vždy v 8:00
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí.

Obsahová náplň – témata školení (každé školení vždy obsahuje všechny čtyři oblasti):
1. Nové legislativní požadavky EU v novele zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách

Implikace legislativních změn a jejich praktické dopady na dílčí části produkčního řetězce (zpracování a výroba, uvádění na trh a označování) PPP

Tvorba projektů přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům a budování konkurenční výhody v kontextu nové legislativy PPP

Aktuální a očekávané trendy EU v oblasti přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, bezpečnosti, jakosti, hygieny, správné výrobní praxe, zavádění udržitelných technologií a efektivních systémů managementu

Lektoři: Ing. Jindřich Fialka/Ing. Martin Štěpánek

2. Potenciál využívání evropských systémů kvality (CHZO/CHOP/TZS) a jejich komplementarita s budováním privátních programů kvality.

Lektoři: Ing. Jindřich Fialka/Ing. Martin Štěpánek/JUDr. Markéta Schönbornová

3. Budoucí PRV z pohledu PPP

Komplexní pohled na nastavení podpůrných operací v rámci programového dokumentu rozvoje venkova na období 2015-2020 napříč agro-potravinářským sektorem a příležitosti pro jeho udržitelný rozvoj.

Lektoři: Ing. Jan Ulrich

4. Budoucí I. pilíř SZP z pohledu PPP

Hlavní trendy vývoje potravinářského trhu v ČR a EU, mj. v kontextu dopadu budoucího systému přímých plateb (platební nároky) a společných organizací trhu (SOT pro dílčí komodity) EU a zavádění inovací, nových technologických postupů a znalostí v oboru

Lektoři: Ing. Martin Hlaváček/doc. Ing. Luboš Smutka, PhD./Dipl.-Ing.sc.agr. Vladimír Eck

* konkrétní pořadí přednáškových bloků bude známo v den konání semináře

Místa a termíny konání (čas vždy od 8:00 do 17:00):

  • Praha 3, Hotel Olšanka, Táboritská 1000/23, 130 00 – pondělí 6.10.2014
  • České Budějovice, Hotel Budweis, Mlýnská 6, 370 01 – úterý 7.10.2014
  • Pardubice, Hotel EURO, Jiráskova 2781, 530 02 – středa 8.10.2014
  • Jihlava, Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, 596 01 – čtvrtek 9.10.2014
  • Ústí nad Labem, Hotel Vladimír, Masarykova 36, 400 01 – pátek 10.10.2014
  • Liberec, Grandhotel Zlatý Lev, Gutenbergova 126/3, 460 01 – pondělí 13.10.2014
  • Ostrava, Clarion Congress Hotel, Zkrácená 2703, 700 30 – úterý 14.10.2014
  • Brno, Hotel International, Husova 16, 659 21 – středa 15.10.2014
  • Plzeň, Hotel Gondola, Pallova 44/12, 301 00 – čtvrtek 16.10.2014
  • Praha, ČZU – budova SIC, Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol, 165 21 – pátek 17.10.2014

Lektoři:
o Ing. Martin Hlaváček – agrární ekonom, zemědělsko-potravinářský analytik a přední odborník na Společnou zemědělskou politiku EU, politiku kvality potravin a financování evropských fondů. V uplynulých letech působil v pozici šéfa zemědělské sekce na Stálém zastoupení ČR při EU, v pozici náměstka ministra zemědělství a podílel se rovněž na vyjednávání budoucí podoby SZP a programu rozvoje venkova. Je vedoucím týmu zpracovatelů Strategie pro růst českého zemědělství a potravinářství po roce 2013. V současné době působí v soukromé sféře a dále se věnuje jako konzultant a externí přednášející problematice agro-potravinářského komplexu a evropským programům podpory a kvality.

o Dipl.-Ing.sc.agr. Vladimír Eck – senior konzultant pro oblast Společné zemědělské politiky. Absolvent oboru Všeobecných zemědělských věd University Hohenheim ve Stuttgartu. Pracoval delší dobu na různých pozicích Ministerstva zemědělství, po přistoupení ČR k EU byl ve vedoucích funkcích akreditované platební agentury – SZIF. Od roku 2007 působil jako senior expert na Slovensku a v letech 2010-2012 jako dlouhodobý poradce projektu EU pro přípravu Platební agentury v Chorvatsku.

o Ing. Jindřich Fialka – působí na Ministerstvu zemědělství ČR od roku 2000, přičemž v letech 2003-2005 řídil oddělení mezinárodních obchodních dohod, v současné době zastává funkci ředitele odboru potravinářské výroby a legislativy. Jako zástupce ČR rovněž vystupuje v řadě institucí a organizací v pracovních orgánech EU a výborech UNECE, FAO a Codex Alimentarius. V letech 2009-2010 také mimo jiné předsedal Radě mezinárodní komoditní organizace v Londýně.

o Ing. Martin Štěpánek – Absolvent Univerzity Pardubice, obor hodnocení a analýza potravin. Profesní kariéru začal jako inspektor SZPI. Od roku 2002 pracuje v odboru potravinářské výroby a legislativy MZe, kde se zabývá problematikou potravinového práva, otázkami politiky kvality potravinářských výrobků, implementací legislativních požadavku do národního práva a v neposlední řadě věcnou agendou projektů Klasa a Regionální potravina.

o Ing. Jan Ulrich – absolvent ČZU v Praze. Od roku 2002 pracoval na MZe a byl spoluautorem HRPD 2004-2006. Po angažmá „národního experta“ ve strukturách Evropské komise se v roce 2006 opět na MZe podílel na tvorbě PRV 2007-2013. Po finalizaci toho programového dokumentu znovu odjíždí na dva roky pracovat do Bruselu, tentokrát již jako kmenový zaměstnanec EK. V roce 2009 se vrací na MZe, kde se podílí na finalizaci systému podmíněnosti (aplikované vůči I. i II. pilíři SZP) a od roku 2010 se zabývá konzultační činností v oblasti SZP, v rámci níž se rovněž stává klíčovým členem evaluačního týmu pro tzv. „Mid-term hodnocení PRV“. Od roku 2012 působí v pozici ředitele Zemědělského svazu ČR a je i v této době členem úzkého týmu evaluátorů zpracovávajících tzv. „Ex-post hodnocení PRV“.

o doc. Ing. Luboš Smutka, PhD. – agrární ekonom, docent katedry ekonomiky, PEF, ČZU v Praze. V rámci své pedagogické, odborné a vědecko-výzkumné činnosti se specializuje na problematiku globalizace, liberalizace a internacionalizace světové a regionální ekonomiky s důrazem na agrární sektor. Přednáší zejména problematiku ekonomiky světového zemědělství a hospodářství a dále pak problematiku spjatou se zahraničním obchodem a jeho liberalizací s důrazem na agrární a potravinářský sektor. Publikoval okolo 200 prací, z toho více než 60 původních vědeckých, podílel se na 10 knižních publikacích a na 3 skriptech.

o JUDr. Markéta Schönbornová – v letech 2005-2009 pracovala na Úřadu průmyslového vlastnictví ČR jako právník v agendě ochranných známek a označení původu a zeměpisných označení a poté v advokacii. Absolvovala Institut průmyslově právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví ČR a v roce 2007 zkoušku patentového zástupce na práva na označení. V roce 2012 složila advokátní zkoušky a založila advokátní kancelář.

Závazné žádosti o účast na akci / přihlášky zasílejte na email: vacek@foodnet.cz s uvedením jména a příjmení s termínem a místem konání. (maximální kapacita míst je omezena)

Kontaktní osoba pro bližší informace a zasílání přihlášek:
Ing. Tomáš Vacek
Potravinářská komora ČR
Počernická 96/272
108 03 Praha 10 – Malešice
tel.: +420 296 411 191
mobil: +420 733 580 491
email: vacek@foodnet.cz
www.foodnet.cz

Původní informace ke stažení Implikace novely