KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Nové potravinářské předpisy EU – listopad 2014

15/12/14

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

(ÚZEI, Agronavigator.cz)

Nové potravinářské předpisy EU – listopad 2014

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.
(ÚZEI, Agronavigator.cz) – Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.


Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
http://eur-lex.europa.eu/oj/2014/11/direct-access.html?ojYear=2014

0. SPOLEČNÁ ORGANIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH TRHŮ
Nařízení 1144/2014/EU o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích a o zrušení nařízení 3/2008/ES
OJ L 317, 04.11.2014, s.56

1. HYGIENA A BEZPEČNOST V POTRAVINOVÉM ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, PRAVIDLA PRO PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Nařízení 1143/2014/EU o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů
OJ L 317, 04.11.2014, s.35
Prováděcí nařízení 1218/2014/EU, kterým se mění přílohy I a II nařízení 206/2010/EU, pokud jde o veterinární požadavky na trichinely ve vzoru veterinárního osvědčení pro dovoz domácích prasat určených k chovu, produkci nebo porážce a čerstvého masa z nich do Unie
OJ L 329, 14.11.2014, s.20
Prováděcí rozhodnutí 2014/798/EU, kterým se mění příloha F směrnice 64/432/EHS, pokud jde o formát vzorových veterinárních osvědčení pro obchod se skotem a prasaty uvnitř Unie a doplňkové veterinární požadavky týkající se trichinel pro obchod s domácími prasaty uvnitř Unie (oznámeno pod číslem C(2014) 8336)
OJ L 330, 15.11.2014, s.50
Prováděcí rozhodnutí 2014/802/EU, kterým se mění rozhodnutí 2010/470/EU a 2010/472/EU, pokud je o veterinární požadavky týkající se klusavky pro obchod s embryi ovcí a koz uvnitř Unie a jejich dovoz do Unie (oznámeno pod číslem C(2014) 8339)
OJ L 331, 18.11.2014, s.28
Rozhodnutí 113/2014/EHP ze dne 27. června 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 342, 27.11.2014, s.1
Rozhodnutí 114/2014/EHP ze dne 27. června 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 342, 27.11.2014, s.3
Rozhodnutí 115/2014/EHP ze dne 27. června 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 342, 27.11.2014, s.5
Rozhodnutí 116/2014/EHP ze dne 27. června 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
OJ L 342, 27.11.2014, s.6
Rozhodnutí 117/2014/EHP ze dne 27. června 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
OJ L 342, 27.11.2014, s.8
Rozhodnutí 118/2014/EHP ze dne 27. června 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
OJ L 342, 27.11.2014, s.10

3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Nařízení 1257/2014/EU, kterým se mění nařízení 2003/2003/ES o hnojivech za účelem přizpůsobení příloh I a IV
OJ L 337, 25.11.2014, s.53
Prováděcí nařízení 1264/2014/EU, kterým se mění nařízení 408/2011/EU, kterým se provádí nařízení 1185/2009/ES o statistice pesticidů, pokud jde o formát pro předávání údajů
OJ L 341, 27.11.2014, s.6

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 1230/2014/EU o povolení dilysinátu měďnatého jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 331, 18.11.2014, s.18
Prováděcí nařízení 1236/2014/EU o povolení L-valinu z Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 332, 19.11.2014, s.26
Prováděcí nařízení 1249/2014/EU o povolení inositolu jako doplňkové látky pro ryby a korýše
OJ L 335, 22.11.2014, s.7

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 1226/2014/EU o schválení zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se týká snížení rizika onemocnění
OJ L 331, 18.11.2014, s.3
Nařízení 1228/2014/EU o schválení a neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se týkají snížení rizika onemocnění
OJ L 331, 18.11.2014, s.8
Nařízení 1229/2014/EU o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí
OJ L 331, 18.11.2014, s.14
Prováděcí rozhodnutí 2014/818/EU, kterým se zamítá žádost o zrušení zápisu názvu zapsaného v rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení 1151/2012/EU (Jihočeská Zlatá Niva (CHZO)) (oznámeno pod číslem C(2014) 8425)
OJ L 333, 20.11.2014, s.23
Prováděcí rozhodnutí 2014/819/EU, kterým se zamítá žádost o zrušení zápisu názvu zapsaného v rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení 1151/2012/EU (Jihočeská Niva (CHZO)) (oznámeno pod číslem C(2014) 8391)
OJ L 333, 20.11.2014, s.24

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A POTRAVINY NOVÉHO TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE
Prováděcí nařízení 1268/2014/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o stanovení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 343, 28.11.2014, s.7

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí nařízení 1195/2014/EU o uložení prozatímního vyrovnávacího cla na dovoz některých pstruhů duhových pocházejících z Turecka
OJ L 319, 06.11.2014, s.1
Prováděcí nařízení 1232/2014/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 215/2014/EU, aby se upravily odkazy na nařízení 508/2014/EU, a kterým se opravuje prováděcí nařízení 215/2014/EU
OJ L 332, 19.11.2014, s.5
Prováděcí nařízení 1242/2014/EU, kterým se stanoví pravidla podle nařízení 508/2014/EU o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o předložení příslušných souhrnných údajů o operacích
OJ L 334, 21.11.2014, s.11
Prováděcí nařízení 1243/2014/EU, kterým se stanoví pravidla podle nařízení 508/2014/EU o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o informace, které mají být zasílány členskými státy, jakož i potřeby týkající se údajů a synergie mezi možnými zdroji údajů
OJ L 334, 21.11.2014, s.39

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 1248/2014/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 776/2014/EU, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru nepodléhajícího kvótám do konce hospodářského roku 2014/2015, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení 1061/2014/EU
OJ L 335, 22.11.2014, s.5
Prováděcí nařízení 1250/2014/EU, kterým se mění nařízení 891/2009/ES, pokud jde o celní kvóty na cukr pocházející ze Srbska
OJ L 335, 22.11.2014, s.10

25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření
Prováděcí nařízení 1239/2014/EU o změně nařízení 716/2013/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 110/2008/ES o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin
OJ L 333, 20.11.2014, s.5

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Prováděcí nařízení 1233/2014/EU, kterým se mění nařízení 2597/2001/ES o otevření a správě celních kvót Společenství pro některá vína pocházející z Chorvatské republiky a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie
OJ L 332, 19.11.2014, s.11
Prováděcí nařízení 1238/2014/EU, kterým se mění nařízení 59/2011/EU, pokud jde o celní kvóty pro vína pocházející ze Srbska
OJ L 333, 20.11.2014, s.1
Prováděcí nařízení 1271/2014/EU, kterým se povoluje zvýšit mezní hodnoty obohacování vína vyrobeného z vinných hroznů některých moštových odrůd sklizených v roce 2014 v některých vinařských oblastech nebo jejich části
OJ L 344, 29.11.2014, s.10

Úřední věstník EU, 1. – 30. 11. 2014