KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Závěry a požadavky z mimiřádného jednání představenstva AK ČR k řešení mléčné krize v ČR

03/08/15

Závěry a požadavky z mimořádného jednání představenstva AK ČR  k řešení mléčné krize v České republice Představenstvo Agrární komory České republiky na svém mimořádném jednání 29. 7. 2015: projednalo současný znepokojivý vývoj v sektoru mléko, kdy odbytové ceny producentů mléka se pohybují na hranici nákladů až pod náklady, v souladu se závěry jednání se shodlo […]

Závěry a požadavky z mimořádného jednání představenstva AK ČR

 k řešení mléčné krize v České republice

Představenstvo Agrární komory České republiky na svém mimořádném jednání 29. 7. 2015:

 • projednalo současný znepokojivý vývoj v sektoru mléko, kdy odbytové ceny producentů mléka se pohybují na hranici nákladů až pod náklady,
 • v souladu se závěry jednání se shodlo na stanovisku, že pokud nebudou na národní i evropské úrovni provedena odpovídající opatření, dojde ke krizové situaci ohrožující chov mléčného skotu v ČR se všemi negativními dopady zániku produkce mléka, snížení počtu místních, ale i navazujících pracovních míst, včetně dopadů na vyváženost zemědělské soustavy z pohledu produkce statkových hnojiv a tím následné degradace půdy,
 • trvá na stanovisku, že k poklesu produkce mléka a stavu mléčného skotu nesmí za žádných okolností dojít tak, jako se v minulosti stalo v sektoru prasat.

Představenstvo AK ČR za tím účelem požaduje:

 • aby MZe zavedlo pravidelný monitoring výrobních a dalších podpor ve vybraných členských zemí EU a to jak z evropských, národních, případně regionálních finančních zdrojů.
 • trvalou spolupráci a součinnost s MZe na hledání nových odbytišť pro mléko a mléčné výrobky s vysokou přidanou hodnotou.
 • aby MZe plně podpořilo programy zaměřené na propagaci spotřeby tuzemské produkce mléka a mléčných výrobků na vládní i nevládní úrovni.
 • po MZe, aby v rámci jednání na úrovni EK a komisaře Phila Hogana dále požadovalo a docílilo zvýšení intervenčních cen mléčných výrobků tak, aby tyto ceny více reagovaly na výrobní a vstupní náklady, s možností pružnější adaptace na aktuální tržní výkyvy. Současně požadujeme zahájit i jednání na podporu exportu mléčných výrobků.
 • s ohledem na přebytek mléka na tuzemském, ale i evropském trhu, je třeba řešit tento problém opatřením na národní úrovni – výkupem Státní správou hmotných rezerv, popřípadě proexportními podporami s využitím ČEB a EGAP
 • aby MZe urychleně notifikovalo a uvedlo do praxe připravené programy Q1 kvality mléka a národní animal welfare
 • aby PSP ČR urychleně projednala novelu zákona o významné tržní síle s cílem nastolení spravedlivého chování všech subjektů zapojených v rámci tržní vertikály producent-zpracovatel-obchodní řetězec tak, aby bylo co možná nejvíce omezeno agresivní a neférové chování některých subjektů odvětví uvádějících výrobky na trh
 • aby SZIF vyplatil platby SAPS a první platby pro méně příznivé oblasti do konce roku, aby tak vyvážil výpadek likvidity u subjektů provozujících výrobu mléka
 • aby MZe ve spolupráci s SZIF vytvořil vhodné podmínky pro podporu odbytových družstev a motivoval tak zemědělce k účasti v nich

Kromě výše uvedeného představenstvo zvažuje podniknout kroky zaměřené proti vybraným řetězcům, které zneužívají současné situace k vlastnímu prospěchu s negativními a trvale neudržitelnými dopady na tuzemské prvovýrobce a zpracovatele, čímž dochází k poškozování národního hospodářství.

V Praze dne 29. července 2015

zdroj: Agrární komora České republiky »