KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace z jednání představenstva AK ČR dne 7. října 2015 v Praze

08/10/15
Kateřina Patočková

Informace z jednání představenstva AK ČR dne 7. října 2015 v Praze Představenstvo Agrární komory České republiky jednalo o dlouhotrvající krizi živočišné výroby se zásadním bodem vyhodnocení třiadvaceti požadavků představenstva Agrární komory ČR pro řešení aktuálních problémů v sektoru a především pak na trhu s mlékem a mléčnými výrobky, vepřovým masem, kontrolou dovozů, ochrany půdy, […]

Informace z jednání představenstva AK ČR dne 7. října 2015 v Praze

Představenstvo Agrární komory České republiky jednalo o dlouhotrvající krizi živočišné výroby se zásadním bodem vyhodnocení třiadvaceti požadavků představenstva Agrární komory ČR pro řešení aktuálních problémů v sektoru a především pak na trhu s mlékem a mléčnými výrobky, vepřovým masem, kontrolou dovozů, ochrany půdy, zákona o významné tržní síle, hospodaření s vodou v krajině a dalších uvedených témat.

Ministerstvo se na srpnovém jednání zavázalo předložené požadavky analyzovat a urychleně začít pracovat na realizaci návrhů v nich obsažených. Jednání představenstva tak bylo pro zástupce ministerstva dobrou příležitostí, jak s časovým odstupem předložené požadavky vypořádat. Ministr zemědělství se z jednání omluvil vzhledem k povinnostem vyplývajících z jeho poslaneckého mandátu. Na jednání tak v jeho zastoupení přišel Jindřich Šnejdrla, náměstek pro řízení sekce komodit, výzkumu a poradenství a Pavel Sekáč, náměstek pro řízení sekce pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU. Zástupci ministerstva se vyjádřili ke všem předloženým požadavkům, seznámili zúčastněné se stavem jejich zpracování a přislíbili další součinnost a komunikaci.

Členové představenstva se shodli na tom, že rezort se v řešení krize převážně ubírá správným směrem, ve srovnání se sousedními státy však mají přijatá opatření zpoždění v legislativní a faktické implementaci a zemědělcům postiženým výrazným dlouhotrvajícím propadem cen chybí hmatatelné výsledky. Sucho u komodit, jako je ovoce, zelenina, brambory, chmel, cukrovka či v množství a kvalitě krmiv, způsobilo značné škody. Jejich stávající kumulovaná výše se aktuálně pohybuje na hranici 2 mld. Kč a ta poroste s tím, jak budou končit sklizně zbývajících zasažených plodin. Využít zde lze notifikovaný program pro řešení krizí a rizik v zemědělství a lesnictví. Ke schválení vládou je také připraven Fond těžko pojistitelných rizik, který by měl fungovat od příštího roku.

Finanční pomoc zemědělcům poskytne 310 milionů korun, který byl rámcově schválen na Radě ministrů zemědělství EU v Bruselu 7. září a jeho konkrétní alokace pak o týden později v Lucemburku. Částku 310 milionů se ministerstvo zemědělství zavázalo dorovnat ve stejné výši z vlastního rozpočtu. Finance budou směrovat na podporu dojnic v zatím navržené, ale neschválené výši 1.224 Kč/ks a prasnic ve výši 1.797 Kč/ks. Výplata této mimořádné pomoci by pak měla proběhnout podle současného návrhu v maximálním termínu do 30. března 2016. Národní dotační titul na podporu prasat a drůbeže je připraven na čerpání v plné výši.

Částečně by zemědělcům mělo pomoci také výplata 70% zálohy platby SAPS, která bude zahájena 2. listopadu 2015. Celková sazba SAPS je cca 3.500 Kč/ha (meziroční pokles je způsoben metodikou zapracování greeningu a mladého zemědělce). Ministerstvo také počítá s vyplácením podpor pro méně příznivé oblasti (LFA), tedy oblastí, ve kterých se chová převážná část skotu, a to od 1. 12. 2015. Na druhou stranu stále nedochází k oživení trhu a mechanismy, které by tomu měly pomoci (zvýšení intervenčních cen, exportní subvence) nebyla Evropská komise ochotna stále akceptovat.

Vzhledem k propadům živočišných odvětví na třetinu původních stavů musí být politika MZe, i s ohledem na zlepšení kvality a stavu půdy či na jejich rozvoj především v původních zemích EU, postavena v těchto odvětvích ze strany státu stimulačně. K dalšímu jednání je nastavení aktivního zemědělce v podmínkách ČR, upřesnění podmínek dalších kol PRV, rozdělení prostředků z navýšení kofinancování, redefinice LFA, apod. Agrární komora zde opětovně nabídla ministerstvu svou spoluúčast.

Další komorou vznesené požadavky jsou v různém stádiu rozpracování.

Představenstvo Agrární komory České republiky z uvedených důvodů přijalo následující usnesení:
1)    Představenstvo AK ČR vyjadřuje podporu MZe v další činnosti související s plněním požadavků AK ČR vznesených 28. srpna a pověřuje vedení AK ČR k další spolupráci.

2)    Představenstvo zároveň vyjadřuje nespokojenost s průběhem realizace požadavků a požaduje urychlení přípravy všech navržených programů, které by měly zemědělcům pomoci současnou kritickou situaci na trhu překlenout.

3)    Dále požadujeme, aby ministerstvo zemědělství v nejbližším termínu svolalo jednání se zástupci chovatelských a pěstitelských svazů, s cílem kompenzovat újmu způsobenou letošním nepříznivým vývojem počasí.

Z dalších informací

  • kurz pro přepočet evropských podpor, stanovený podle jeho výše k 30. září roku, je na úrovni 27,187 Kč/ Euro;
  • projednán byl stav hospodaření AK ČR s výzvou na plnění závazků evidence a členských příspěvků a také přípravy Agrárního plesu plánovaného na 22. ledna 2016;
  • dne 26. října se uskuteční 186. Žofínské fórum na téma „Aktuální situace na trhu s potravinami a jeho perspektiva, příležitost pro české zemědělce a potravináře“;
  • představenstvo AK ČR odsouhlasilo žádost Českého svazu chovatelů drobného zvířectva o členství v AK ČR od 1. 1. 2016;
  • vyhodnocen byl průběh prací k ministerské novele mysliveckého zákona;
  • v první polovině listopadu se uskuteční celostátní porada OAK, KAK a RAK. Termín, místo a program budou upřesněny.

Dne 7. října 2015 zpracoval Ing. Jiří Felčárek

zdroj: Agrární komora České republiky »

Zařazeno v Potravinářství