KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PODPORU PROJEKTŮ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2016

01/10/15
Kateřina Patočková

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PODPORU PROJEKTŮ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2016 29.9.2015 – Vyhlášení výběrového řízení vychází ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) v platném znění, z usnesení vlády ze dne 1. 2. 2010 č. 92, o Zásadách vlády pro poskytování dotací […]

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PODPORU PROJEKTŮ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2016

29.9.2015 – Vyhlášení výběrového řízení vychází ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) v platném znění, z usnesení vlády ze dne 1. 2. 2010 č. 92, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy ve znění usnesení vlády č. 479 ze dne 19. 6. 2013, usnesení vlády č. 657 ze dne 6. srpna 2014, ze Zásad Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím a z Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2016.

Na výběrové řízení se nevztahuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
HARMONOGRAM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Vyhlášení: do 30. 09. 2015
Ukončení přijímání žádostí: 30. 10. 2015
Zpracování a posouzení žádostí: do 20. 12. 2015
Zveřejnění úspěšných žadatelů na webu Ministerstva zemědělství: do 31. 12. 2015
ÚČASTNÍCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Nestátní neziskové organizace.
OBLASTI PODPORY

Podpořeny mohou být pouze žádosti o dotace na projekty z Hlavních oblastí státní dotační politiky pro rok 2016, schválených usnesením vlády č. 470 ze dne 15. 6. 2015 a zároveň spadajících do působnosti Ministerstva zemědělství.

S úspěšnými žadateli tohoto výběrového řízení nebudou uzavírány smlouvy o dlouhodobé spolupráci ani memoranda o dlouhodobé spolupráci ve smyslu Zásad Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím.
PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

Žadatel podává:

Žádost o dotaci na předepsaném formuláři, který je přílohou číslo 1 Zásad Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím, včetně povinných příloh:

    Projekt, na jehož financování je dotace požadována
    Rozpočet projektu – minimálně v rozsahu formuláře, který je přílohou Příručky pro žadatele o dotaci
    Karta žadatele a projektu
    Investiční záměr, v případě žádosti o investiční dotaci
    Čestné prohlášení, kterým žadatel prokazuje splnění podmínky vedení účetnictví
    a historie žadatele o dotaci.
    Čestné prohlášení žadatele (dotace z veřejných prostředků, majetkově propojené subjekty)
    Doklad o právní subjektivitě včetně Stanov.

Žádost je podávána dle podmínek stanovených v Příručce pro žadatele o dotaci v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím z kapitoly Ministerstva zemědělství.

Způsob podání:

Výše uvedené dokumenty musí být doručeny do termínu ukončení přijímání žádostí
1x v listinné a 1x v elektronické podobě (na CD), v zalepené obálce opatřené identifikací žadatele a výrazným nápisem „Žádost o dotaci NNO – NEOTVÍRAT“ na adresu: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město.

Dokumenty předkládané v elektronické podobě (na CD) musí být plně identické  s dokumenty předloženými v listinné podobě (v případě, kdy jsou dokumenty fyzicky podepsány, na CD bude jejich skenovaný tvar ve formátu pdf).

Zásilku lze předat osobně v podatelně Ministerstva zemědělství či zaslat prostřednictvím poštovní či kurýrní služby.

Ing. Marian Jurečka
ministr zemědělství

 

Přílohy:

Vyhlášení VŘ NNO 2016 (DOC)
Zásady Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím (DOC, 145 KB)
Veřejná podpora (DOC)
Příručka pro žadatele (DOC, 390 KB)
Příloha 1 – Struktura projektu (DOC, 37 KB)
Příloha 2 – Vzor rozpočtu (XLS)
Příloha 3 – Karta žadatele a projektu (XLS, 55 KB)
Příloha 4 – Investiční záměr (DOC)
Příloha 5,6 – Čestné prohlášení (DOC)
Vzor vyúčtování (XLS)

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Nezařazené