KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

MZe: Schválené sazby přímých plateb pro rok 2015

07/12/15
Kateřina Patočková

MZe: Schválené sazby přímých plateb pro rok 2015 2.12.2015 – Ministr zemědělství Marian Jurečka schválil pro rok 2015 sazbu jednotné platby na plochu (SAPS). Známá už je také výše platby na greening a mladé zemědělce. Ty jsou letos vyhlášeny vůbec poprvé. Mimořádně budou také v letošním roce vyplaceny zálohy na SAPS ve výši 70 %. […]

MZe: Schválené sazby přímých plateb pro rok 2015

2.12.2015 – Ministr zemědělství Marian Jurečka schválil pro rok 2015 sazbu jednotné platby na plochu (SAPS). Známá už je také výše platby na greening a mladé zemědělce. Ty jsou letos vyhlášeny vůbec poprvé. Mimořádně budou také v letošním roce vyplaceny zálohy na SAPS ve výši 70 %. Ministr zemědělství dále schválil sazby dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) a přechodné vnitrostátní podpory (PVP), dříve nazývaných jako „národní doplňkové platby k přímým podporám“, tzv. Top-Up. Na citlivé komodity tak letos poskytne Ministerstvo zemědělství téměř 4,5 miliardy korun.

Jednotná platba na plochu, greening a mladý zemědělec

Pro letošní rok známe již sazbu jednotné platby na plochu zemědělské půdy (SAPS) ve výši 3 543 korun na hektar, sazbu platby na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (greening) ve výši 1943 korun na hektar a sazbu platby pro mladé zemědělce ve výši 885 korun na hektar. Bylo rozhodnuto začít vyplácet zálohu jednotné platby na plochu začátkem listopadu, doplatek pak zemědělci dostanou od 1. prosince 2015.

Vůbec poprvé letos získají zemědělci část peněz za postupy příznivé pro klima a životní prostředí (tzv. greening), které zejména vyžadují šetrné hospodaření s půdou a zachování a zlepšení biologické rozmanitosti v zemědělských podnicích. Podpora je nově připravená i pro mladé zemědělce do 40 let.

Změna ve vyplácení přímých plateb navazuje na nové podmínky Společné zemědělské politiky, schválené Evropskou unií, kvůli kterým je letos objem peněz na SAPS nižší. Zatímco vloni to bylo asi 21 miliard, letos to je 12,5 miliard korun. Toto však neznamená, že zemědělci obdrží méně finančních prostředků, celkový objem zůstane zachován, protože nižší částku pro SAPS doplní několik nově zaváděných plateb, jako je například právě greening nebo platba na mladé zemědělce.

Současně kvůli finančním potížím zemědělců v některých sektorech výroby v ČR rozhodl ministr o mimořádném poskytnutí záloh pro SAPS v maximální výši 70 %, zatímco v předešlých letech to bylo jen 50 %. Tím získají zemědělci peníze dříve, aby je mohli dál využít například k uhrazení svých závazků.

Dobrovolná podpora vázaná na produkci a přechodná vnitrostátní podpora

Ministr zemědělství Marian Jurečka dále podepsal pro letošní rok sazby dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS), jejichž prostřednictvím jsou podporovány citlivé sektory. Tomuto rozhodnutí předcházelo provedení stanovené míry kontrol žadatelů a zpracování údajů o způsobilé ploše v hektarech, počtu VDJ pro jednotlivá opatření dobrovolné podpory vázané na produkci. Dojde tak k čerpání roční obálky v celkové výši 3,46 mld. Kč z prostředků Evropského zemědělského záručního fondu.

 

Sektor VCS

Sazby

Škrobové brambory

17 215,79 Kč/ha

Chmel

17 356,73 Kč/ha

Ovoce velmi vysoká pracnost

13 734,02 Kč/ha

Ovoce vysoká pracnost

9 491,99 Kč/ha

Zelenina velmi vysoká pracnost

13 183,82 Kč/ha

Zelenina vysoká pracnost

3 662,37 Kč/ha

Konzumní brambory

5 411,71 Kč/ha

Cukrová řepa

7 874,13 Kč/ha

Bílkovinné plodiny

3 711,07 Kč/ha

Masná telata

10 001,78 Kč/VDJ

Dojnice

3 678,77 Kč/VDJ

Ovce a kozy

3 670,30 Kč/VDJ

Ministr zemědělství také schválil sazby přechodné vnitrostátní podpory PVP (dříve Top-Up), ve kterých se mezi zemědělce rozdělí 880 milionů korun ze státního rozpočtu ČR. Cílem PVP je dorovnaní podmínek, za kterých podnikají naši zemědělci v porovnání se zemědělci z původních členských zemí EU.

 

Sektor PVP

Sazby

Zemědělská půda

192,17 Kč/ha

Chmel

5 172,99 Kč/ha

Brambory pro výrobu škrobu

1 746,72 Kč/t

Přežvýkavci

101,63 Kč/VDJ

KBTPM

131,63 Kč/VDJ

Ovce/kozy

61,17 Kč/VDJ

Všechny dotace bude vyplácet Státní zemědělský intervenční fond. Podle předpokladu zahájí výplaty od poloviny ledna 2016.

SAPS (jednotná platba na plochu) je jednou z nejvýznamnějších zemědělských plateb. Mohou ji dostat zemědělci, kteří obhospodařují minimálně 1 hektar orné půdy, travního porostu, vinice, chmelnice, ovocného sadu či jiné kultury, která je vedená v Evidenci půdy. Poskytnutí SAPS je mimo jiné podmíněno řádným obhospodařováním půdy, dodržováním podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu a povinných požadavků na hospodaření. Platí se z rozpočtu Evropské unie.

Greening (povinné ozelenění) je platba za plnění podmínek zemědělských postupů příznivých pro klima a životní prostředí. Nárok na ni mají pouze zemědělci, kteří pěstují různé druhy plodin, na svých polích udržují stanovenou výměru trvalých travních porostů a mají některé plochy vyčleněné pro tzv. ekologický zájem např. krajinné prvky, zalesněné plochy atd.

Mladý zemědělec je podpora zemědělců do 40 let. Maximální výměra, na kterou lze platbu poskytnout, je 90 hektarů zemědělské půdy.

Dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS) – je poskytována pouze těm odvětvím (citlivým sektorům) nebo těm regionům členského státu, která čelí určitým obtížím a přitom jsou obzvláště důležité z hospodářských, sociálních nebo environmentálních důvodů. Zároveň může být vyplácena pouze v míře nezbytné pro vytvoření motivace pro zachování současných úrovní produkce.

Citlivé sektory – do citlivých sektorů v ČR byly zařazeny brambory určené na výrobu škrobu, chmel, ovoce, zelenina, konzumní brambory, cukrová řepu, bílkovinné plodiny, masná telata, sektor mléka a pasené ovce a kozy.

Přechodná vnitrostátní podpora (PVP) – plně hrazena z rozpočtu ČR.  Slouží k dorovnání vybraných komodit, které byly zjednodušením plateb v systému jednotné platby na plochu zemědělské půdy (SAPS) znevýhodněny oproti plnému systému přímých podpor v původních, tzv. starých zemích EU.

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Nezařazené