KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

SZIF začíná přijímat Jednotné žádosti 2016

13/04/16
Kateřina Patočková

SZIF začíná přijímat Jednotné žádosti 2016 Praha, 8. dubna 2016 – Ode dneška mohou zemědělci podávat Jednotnou žádost pro rok 2016. Start příjmu žádostí se zatím nebude týkat dotačních titulů souvisejících s chovem hospodářských zvířat, jejich příjem bude možný od 15. dubna. Řádný termín pro podávání Jednotné žádosti 2016 je do 16. května 2016. Z […]

SZIF začíná přijímat Jednotné žádosti 2016

Praha, 8. dubna 2016 – Ode dneška mohou zemědělci podávat Jednotnou žádost pro rok 2016. Start příjmu žádostí se zatím nebude týkat dotačních titulů souvisejících s chovem hospodářských zvířat, jejich příjem bude možný od 15. dubna. Řádný termín pro podávání Jednotné žádosti 2016 je do 16. května 2016. Z aktivit SZIF zaujímají platby, o které se žádá prostřednictvím Jednotné žádosti, největší podíl v objemu vyplácených finančních prostředků. Podmínkou pro získání dotace je, aby byl žadatel zemědělským podnikatelem, aktivním zemědělcem a obhospodařoval půdu, která je na něho evidovaná v registru zemědělské půdy LPIS.

Od 8. dubna je možné podávat žádosti na následující opatření:

 • JEDNOTNÁ PLATBA NA PLOCHU (SAPS)
 • PLATBA PRO MLADÉ ZEMĚDĚLCE
 • PLATBA PRO ZEMĚDĚLCE DODRŽUJÍCÍ ZEMĚDĚLSKÉ POSTUPY PŘÍZNIVÉ PRO KLIMA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDNÍ (GREENING)
 • DOBROVOLNÁ PODPORA VÁZANÁ NA PRODUKCI

Produkce brambor určených pro výrobu škrobu
Produkce konzumních brambor
Produkce ovocných druhů s velmi vysokou pracností
Produkce ovocných druhů s vysokou pracností
Produkce zeleninových druhů s velmi vysokou pracností
Produkce zeleninových druhů s vysokou pracností
Produkce chmele
Produkce cukrové řepy
Produkce bílkovinných plodin

 • PŘECHODNÉ VNITROSTÁTNÍ PODPORY

Platba na zemědělskou půdu
Platba na chmel
Platba na brambory pro výrobu škrobu
Platba na přežvýkavce
Platba na chov ovcí, popřípadě chov koz
Platba na chov krav bez tržní produkce mléka

 • PLATBY PRO OBLASTI S PŘÍRODNÍMI ČI JINÝMI ZVLÁŠTNÍMI OMEZENÍMI (LFA)
 • PLATBY V RÁMCI SÍTĚ NATURA 2000 NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ
 • AGROENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ
 • AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÁ OPATŘENÍ
 • EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Od 15. dubna bude možné podávat žádost na všechna opatření Jednotné žádosti.
Z důvodu umožnění aktualizace databáze v Integrovaném registru zvířat (IZR) je příjem žádostí na dotační opatření na hospodářská zvířata
posunut k tomuto termínu.

Jedná se o tato opatření:

 • DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT (WELFARE)

Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic
Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic
Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy
Zlepšení životních podmínek v chovu prasat
Zlepšení životních podmínek pro prasničky
Zlepšení život ních podmínek pro prasnice
Zvětšení plochy pro odstavená selata

 • DOBROVOLNÁ PODPORA VÁZANÁ NA PRODUKCI

Chov telete masného typu
Chov krávy chované v systému chovu s TPM
Chov bahnice nebo chov kozy
Také v letošním roce organizuje SZIF v první polovině dubna veřejné semináře, které zemědělce seznamují s jednotlivými dotačními tituly v rámci Jednotné žádosti 2016, zaměřují se na novinky oproti předchozím letům, předávání zkušeností z administrace žádostí a upozorní také na časté chyby ze strany žadatelů.

Podávání žádostí končí 16. května, žadatel má ještě po tomto termínu 25denní lhůtu na pozdní podání, které je však již spojeno se sankcí ve výši 1 % za každý pracovní den.

Možnosti podávání Jednotné žádosti jsou následující:

 1. Elektronickou cestou:
  a) přes Portál farmáře SZIF,
  b) datovou schránkou žadatele,
  c) prostřednictvím elektronické podatelny SZIF
 2. Osobně na příslušném
  Oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL)
 3. Poštou na příslušné OPŽL
  Rádi bychom žadatele informovali, že jsme v rámci zkvalitňování služeb rozšířili technickou a metodickou podporu našim uživatelům
  prostřednictvím telefonního čísla 222 871 871.

Klientům, kteří se dovolají na uvedené telefonní číslo, bude nabídnut hlasový rozcestník s předvolbami:
1. Jednotná žádost – metodický problém
2. Jednotná žádost – technický problém
3. Problém s přístupem do Portálu farmáře a jiných aplikací
4. Ostatní technické problémy
5. Ostatní dotazy

Na základě uvedených předvoleb budou žadatelé přepojování buď na pracovnice informační linky SZIF, nebo pracovníky technické podpory.
Zároveň do jde od 11. 4. 2016 k prodloužení provozní doby infolinky a technické podpory SZIF. Metodickou podporu poskytujeme v době
od pondělí do pátku, v čase od 8 do 18 hodin, ohledně technické podpory pak mohou žadatelé telefonovat ve všední dny od 7 – 19 hodin. Záznamová služba je v provozu o víkendech a v pracovních dnech od 19 – 7 hodin.

Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky.

Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina.

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »

Zařazeno v Nezařazené