KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zpřesnění Pravidel pro operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců a 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě

14/04/16
Kateřina Patočková

Zpřesnění Pravidel pro operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců a 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě 7.4.2016 – Dne 7. 4. 2016 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“) pro […]

Zpřesnění Pravidel pro operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců a 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě

7.4.2016 – Dne 7. 4. 2016 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“) pro 2. kolo příjmu žádostí. Zpřesnění se týká Specifických podmínek Pravidel pro operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců a 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě. Konkrétně byly upraveny následující podmínky Pravidel.

1. Specifické podmínky Pravidel pro operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců Kapitola 3 Definice žadatele/příjemce dotace

Definice žadatele/příjemce dotace byla upravena tak, aby byli způsobilými žadateli také ti, kteří zahájili zemědělskou činnost v termínu 24 měsíců před podáním Žádosti o dotaci, ale změnili svůj právní status z fyzické osoby na právnickou osobu či naopak, nebo ve stanovené lhůtě působili v jiné právnické osobě provozující zemědělskou výrobu.

Nové znění příslušné podmínky je tedy následující:

    „V případě fyzické osoby se jedná o osobu, která není evidována déle než 24 měsíců před podáním Žádosti o dotaci v Evidenci zemědělského podnikatele, a zároveň mohla plnit funkci statutárního orgánu právnické osoby provozující zemědělskou výrobu, a to pouze v období 24 měsíců bezprostředně před datem podání Žádosti o dotaci“
    „V případě právnické osoby se jedná o subjekt, který je řízen fyzickou osobou, která plní jako jediná funkci statutárního orgánu a podílí se na základním kapitálu ze 100 % a v minulosti mohla plnit funkci statutárního orgánu pouze v období 24 měsíců bezprostředně před datem podání Žádosti o dotaci a zároveň v období 24 měsíců bezprostředně před podáním Žádosti o dotaci mohla plnit funkci statutárního orgánu jiné právnické osoby provozující zemědělskou výrobu či být v tomto období evidována v Evidenci zemědělského podnikatele jako fyzická osoba“

Kapitola 5 Výdaje, které mohou být obsahem podnikatelského plánu

Položka „nákup zemědělských nemovitostí“ byla upřesněna doplněním závorky (včetně zemědělské půdy)
Kapitola 7 Další podmínky

Došlo k formálnímu upřesnění podmínky bodu 21 „Pokud žadatel v rámci dotace poskytnuté prostřednictvím operace 6.1.1 realizuje výdaje na pořízení nemovitostí, může jejich výše dosahovat maximálně 45 % částky podpory; C“. Termín pořízení nemovitostí byl nahrazen za nákup nemovitostí. Stejná formální úprava byla provedena také ve vysvětlivce preferenčního kritéria č. 6.
Kapitola 8 Seznam předkládaných příloh, písm. b) Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci; C

Byla doplněna nová povinná příloha Formulář pro stanovení minimální a maximální hodnoty standardní produkce.
Preferenční kritérium č. 9

Vysvětlivka preferenčního kritéria byla upravena tak, aby žadatelé, kteří pro svou živočišnou výrobu využívají trvalé travní porosty nebo pěstují komodity za účelem zkrmení ve vlastním podniku, mohli v rámci Formuláře pro výpočet standardní produkce i v období od data předložení Žádosti o platbu do konce realizace podnikatelského plánu kombinovat citlivé komodity s jinými položkami. Tuto možnost budou mít také žadatelé zabývající se pěstováním brambor.

Konkrétní úprava vysvětlivky daného kritéria je následující:

    „Nárok na body bude ověřen na základě předloženého formuláře pro stanovení minimální a maximální hodnoty standardní produkce, kde žadatel/příjemce dotace nebude mít od data předložení Žádosti o platbu do konce realizace podnikatelského plánu zahrnuty následující položky: pšenice, žito, ječmen, oves, kukuřice na zrno, ostatní obiloviny, cukrovka, krmné okopaniny, řepka a řepice, slunečnice, sója, lněné semeno, ostatní olejniny, len, konopí, technické plodiny jinde neuvedené, pícniny, osivo a sadba plodin na orné půdě, ostatní plodiny na orné půdě, půda ležící ladem bez dotací, trvalé louky a pastviny s výjimkou extenzivních, extenzivní pastviny, lesní školky, ostatní trvalé kultury. To neplatí pro žadatele/příjemce dotace, kteří využívají trvalé travní porosty nebo pěstují komodity, určené jako zdroj vlastních krmiv, výhradně pro svou živočišnou produkci, a to za předpokladu, že z této rostlinné produkce nebudou žadatelé/příjemci dotace vykazovat žádné tržby. Výjimka platí rovněž pro pěstitele brambor, kteří mohou v rámci podnikatelského plánu kombinovat i ostatní položky, za předpokladu, že brambory budou v podnikatelském plánu figurovat každý rok.“

2. Specifické podmínky Pravidel pro operaci 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě Kapitola 3 Definice žadatele/příjemce dotace

Definice žadatele/příjemce dotace byla upravena tak, aby v případě žadatele/příjemce dotace dle písm. b) „uskupení minimálně dvou subjektů“ s výzkumnou institucí mohla kromě zemědělského podnikatele spolupracovat také skupina zemědělců.

Nové znění písm. b) v dané kapitole je následující:

„Uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt splňuje definici příjemce dotace tzn. jedná se o zemědělského podnikatele (fyzická nebo právnická osoba), který hodlá podnikat v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dle Evidence zemědělského podnikatele) nebo o skupinu zemědělců, tj. podnikatelský subjekt, který je výhradně vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě, a minimálně jeden subjekt z uskupení je výzkumnou institucí definovanou v kapitole 7, bodu 8. Uskupení žádá o podporu prostřednictvím zemědělského podnikatele nebo skupiny zemědělců.“

Aktuální znění Specifických podmínek Pravidel pro obě operace je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv a v příloze níže.

Přílohy

Specifické podmínky Pravidel pro operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců (PDF, 1023 KB)

Specifické podmínky Pravidel pro operaci 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě (PDF, 528 KB)

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

 

Zařazeno v Nezařazené