KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Opatření proti rozšíření slintavky a kulhavky do ČR

26/05/16

Zdroj: schok.cz

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 54 odst. 2 písm. c) veterinárního zákona nařizuje z důvodu hrozby nebezpečí zavlečení nebo rozšíření původce nákazy zvířat a nemoci přenosné ze zvířat na člověka či zdravotně závadných živočišných produktů a krmiv ze zahraničí (opatření k veterinární ochraně státního území), a to slintavky a kulhavky, jejíž primární ohniska jsou vyhlášena na území Turecka, v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tato
mimořádná veterinární opatření:
Čl. 1
(1) Všichni chovatelé hospodářských zvířat vnímavých na slintavku a kulhavku musí zajistit, aby do hospodářství nevstupovaly osoby a nevjížděly dopravní prostředky, které jsou důvodně podezřelé z kontaminace slintavkou a kulhavkou tím, že se posledních 28 dnů pohybovaly v oblasti s výskytem slintavky a kulhavky.
(2) Chovatelé hospodářských zvířat vnímavých na slintavku a kulhavku umožní vstup osob a vjezd dopravních prostředků uvedených v odstavci 1 pouze pokud
a) osoba provede důkladnou osobní hygienu, dezinfekci obuvi a použije jednorázový ochranný oblek a
b) dopravní prostředek bude podroben čištění a dezinfekci a to způsobem, o němž se dá oprávněně předpokládat, že zabraňuje šíření viru slintavky a kulhavky.
(3) Postupy podle odstavce 2 musí být uvedeny v záznamech chovatele.
Čl. 2
Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:
a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
str. 2 z 2
Čl. 3
Společná a závěrečná ustanovení
Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. b) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství. Vyvěšuje se na úředních deskách ministerstva a krajských úřadů, jejichž území se týká, a zveřejňuje se na internetových stránkách Státní veterinární správy.