KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Setkání šlechtitelů a semenářů v rámci konání Valné hromady ČMŠSA 2016

04/05/16
Kateřina Patočková

Setkání šlechtitelů a semenářů v rámci konání Valné hromady ČMŠSA 2016 Valná hromada Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociace (ČMŠSA)  byla svolána prezidentem sdružení Ing. Prášilem a uskutečnila se 28. dubna 2016 v Hradci Králové. Této akce se zúčastnila nadpoloviční většina členů sdružení. Pozvání přijali mimo jiné významní představitelé zemědělského sektoru ministr zemědělství ČR Ing. Marian […]

Setkání šlechtitelů a semenářů v rámci konání Valné hromady ČMŠSA 2016

Valná hromada Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociace (ČMŠSA)  byla svolána prezidentem sdružení Ing. Prášilem a uskutečnila se 28. dubna 2016 v Hradci Králové. Této akce se zúčastnila nadpoloviční většina členů sdružení. Pozvání přijali mimo jiné významní představitelé zemědělského sektoru ministr zemědělství ČR Ing. Marian Jurečka, ředitel Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu  Ing. Daniel Jurečka a místopředsedkyně Zemědělského výboru paní Olga Havlová.

Ing. Marian Jurečka ve svém vystoupením podal informaci z oblasti dotačních pravidel Společné zemědělské politiky, přímých plateb či enviromentálních opatření. Dále se blíže dotkl sektoru šlechtění a semenářství jako základního vstupu do zemědělství z pohledu Mze. Uvedl, že šlechtění rostlin má nezastupitelnou funkci a musí rychle reagovat na stále se zvyšující počet obyvatelstva v souvislosti s potravinovým zabezpečením. Má také významný přesah do živočišné výroby a výživy lidstva. Kvalitní osivo tak zůstává jedním ze základních vstupů do zemědělské výroby. Národní podpora šlechtění je v České republice ze strany MZe dlouhodobě podporována a realizována v rámci národních dotací, konkrétně dotačním titulem 3d. Mze je připraveno být nápomocno firmám při rozvíjení exportních aktivit s Čínou, Ruskem, Saudskou Arábií a Srbskem. Ministr pak v rámci diskuse reagoval na připomínky a dotazy členů.

Místopředsedkyně Olga Havlová poděkovala za pozvání a za aktivní spolupráci při jednáních Zemědělského výboru a ČMŠSA.

Ing. Daniel Jurečka informoval členy sdružení o stagnaci návrhu k Nařízení EU k uvádění osiva a sadby do oběhu a vývoji odrůdové legislativy. Dále o některých změnám poplatků CPVO. Nové nařízení o Rostlinolékařské péči má být schváleno ke konci roku s tříletým přechodným obdobím. Krátce se dotkl také problematiky patentů a právní ochrany. V závěru poděkovat za dlouhodobou součinnost ÚKZÚZ s ČMŠSA při řešení problematiky sektoru.

V rámci Valné hromady proběhly volby do představenstva na příští čtyřleté období 2016-2020. Ing. Prášil obhájil pozici presidenta ČMŠSA a poděkoval členské základně za vyjádření důvěry.

Na jednání Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace zhodnotila uplynulý rok a stanovila priority pro další období:

•    Využít všech dostupných prostředků a kontaktů prosazovat dlouhodobou podporu v oblasti šlechtění a podporu investic semenářského sektoru a s využitím všech dostupných prostředků a kontaktů se podílet na zabezpečení podpůrných programů  v zájmové oblasti šlechtitelsko-semenářského sektoru na rok  2016-2017 a roky další.
•    Účinně prosazovat zájmy šlechtitelsko-semenářského sektoru při změnách evropské legislativy
•    Aktivně prosazovat zlepšování vymahatelnosti šlechtitelských práv
•    Nadále se snažit o užší zapojování do činnosti pěstitelských svazů s cílem hájení zájmů oborů výzkumu, šlechtění a semenářství,
•    Zapojit se do osvěty veřejnosti v oblasti významu používání úředně uznaných osiv

Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace je profesním sdružením šlechtitelských a semenářských firem. Sdružení bylo založeno v roce 1993 jako zájmové sdružení právnických osob ve smyslu ustanovení § 20 f a násl. Občanského zákoníku k organizaci a podpoře vzájemné spolupráce a k uplatňování společných zájmů v oblasti šlechtění a semenářství na úseku obchodu, ochrany odrůd a rozvoje šlechtitelské a semenářské činnosti. V současné době sdružuje 72 členů. Sdružení je aktivním členem
Agrární komory ČR , Mezinárodní semenářské federace (ISF) , Evropské semenářské asociace (ESA)               

 

Zdroj: Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace (ČMŠSA)