KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zpřesnění Pravidel pro žadatele (6.1.1 a 6.4.3)

11/05/16
Kateřina Patočková

Zpřesnění Pravidel pro žadatele (6.1.1 a 6.4.3) 29.4.2016 – Dne 28. 4. 2016 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“) pro 2. kolo příjmu žádostí. Zpřesnění se týká Specifických podmínek Pravidel pro operaci 6.1.1 Zahájení […]

Zpřesnění Pravidel pro žadatele (6.1.1 a 6.4.3)

29.4.2016 – Dne 28. 4. 2016 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“) pro 2. kolo příjmu žádostí. Zpřesnění se týká Specifických podmínek Pravidel pro operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců a 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů. Konkrétně byly upraveny následující podmínky Pravidel.

Specifické podmínky Pravidel pro operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

Kapitola 3 Definice žadatele/příjemce dotace

Definice žadatele/příjemce dotace byla upravena tak, aby v případě právnické osoby nemusela fyzická osoba, která daný subjekt řídí, plnit funkci statutárního orgánu jako jediná.

Nové znění příslušné podmínky je tedy následující:

  • „v případě právnické osoby se jedná o subjekt, který je řízen fyzickou osobou, která poprvé v této právnické osobě plní funkci statutárního orgánu a podílí se na základním kapitálu ze 100 %“

V této souvislosti byla do definice žadatele/příjemce dotace doplněna nová upřesňující poznámka pod čarou č. 3: „V právnické osobě může funkci statutárního orgánu plnit více fyzických osob, přičemž všechny tyto osoby musí naplňovat definici žadatele/příjemce dotace“.

S ohledem na výše popsanou úpravu bylo úsloví „jako jediná“ odstraněno také v předmětných kapitolách Pravidel (kap. 1 Popis operace; kap. 3 Definice žadatele/příjemce dotace; kap. 4 Druh a výše dotace; ve vysvětlivce preferenčního kritéria č. 1 a ve znění preferenčního kritéria č. 6).

 
Specifické podmínky Pravidel pro operaci 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

Kapitola 8 Seznam předkládaných příloh, písm. f) Povinné přílohy předkládané k Žádosti o platbu

Podmínka doložit Protokol o vyráběném biopalivu dle ČSN EN 14961 byla upravena tak,   aby veškerá tvarovaná paliva odpovídala platným normám pro tuhá paliva.

Norma ČSN EN 14961 již pozbyla platnosti, z tohoto důvodu je nové znění příslušné podmínky následující:

f) Povinné přílohy předkládané k Žádosti o platbu:

16) Protokol o vyráběném tvarovaném biopalivu dle platných norem pro tuhá biopaliva, vydaný Výzkumným ústavem zemědělské techniky (případně jinou zkušební nebo akreditovanou laboratoří). Protokol bude obsahovat minimálně údaje: jméno výrobce, typ tuhého biopaliva (př: briketa – smrk, peleta směsná – piliny smrk +pšeničná sláma), odrol, obsah sušiny, výhřevnost, obsah popele, obsah těžkých kovů, zařazení biopaliva dle platné normy pro tuhá biopaliva, doporučený typ spalovacího zařízení. Protokol bude předložen nejpozději při Žádosti o platbu; D jinak C

Tato změna v podmínce je zohledněna i v textu jednotlivých preferenčních kritérií, kde byl odkaz na již neplatnou normu uveden.

Preferenční kritérium č. 3

Došlo k úpravě Preferenčního kritéria č. 3  Podíl výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a celkového výkonu zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv – dřevní brikety (podíl je zaokrouhlován na celé koruny), u kterého na sebe nenavazovaly intervaly podílu výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a celkového výkonu zařízení. Kritérium bylo upraveno tak, aby bylo možno stanovit body i v případě, že podíl bude v rozmezí 7 200 001 – 7 600 000 Kč/(tuna/hod).

Konkrétní úprava kritéria je následující:

 

3.

Podíl výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a celkového výkonu zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv – dřevní brikety (podíl je zaokrouhlován na celé koruny)

 

3.1

6 000 000 Kč/(tuna/hod) a méně

7 bodů

3.2

6 000 001 – 6 400 000 Kč/(tuna/hod

6 bodů

3.3

6 400 001 – 6 800 000 Kč/(tuna/hod)

5 bodů

3.4

6 800 001 – 7 400 000 Kč/(tuna/hod)

4 body

3.5

7 400 001 – 8 000 000 Kč/(tuna/hod)

3 body

3.6

8 000 001 – 8 400 000 Kč/(tuna/hod)

2 body

3.7

8 400 001 – 8 800 000 Kč/(tuna/hod)

1 bod

Příloha č. 1 Preferenční kritéria

V příloze byla doplněna informace, která popisuje, jak stanovit podíl výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a celkového výkonu zařízení v případě, že žadatel bude v rámci jednoho projektu pořizovat kombinaci více zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv.

Znění podmínky je následující:

V případě, že projekt bude zaměřen na kombinaci více typů zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv (tj. nedřevní pelety, dřevní a směsné pelety, dřevní brikety), stanoví žadatel podíl výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a celkového výkonu jednotlivých zařízení. Body budou uděleny dle zařízení s nejmenším počtem bodů.

Aktuální znění Specifických podmínek Pravidel pro obě operace je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv a v příloze níže.

Přílohy:

    Specifické podmínky Pravidel pro operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců (PDF, 1023 KB)
    Specifické podmínky Pravidel pro operaci 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných (PDF, 817 KB)

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Nezařazené