KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Pátá a šestá výzva OP Rybářství 2014 – 2020 bude spuštěna v říjnu 2016

26/07/16
Kateřina Patočková

Pátá a šestá výzva OP Rybářství 2014 – 2020 bude spuštěna v říjnu 2016 21.7.2016 – V rámci páté výzvy OPR mohou žadatelé předkládat žádosti k opatřením 2.2, 2.4, 5.3. a v šesté výzvě OPR k opatření 3.2. V rámci páté výzvy Operačního programu Rybářství 2014–2020 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty […]

Pátá a šestá výzva OP Rybářství 2014 – 2020 bude spuštěna v říjnu 2016

21.7.2016 – V rámci páté výzvy OPR mohou žadatelé předkládat žádosti k opatřením 2.2, 2.4, 5.3. a v šesté výzvě OPR k opatření 3.2.

V rámci páté výzvy Operačního programu Rybářství 2014–2020 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty opatření:

2.2. záměr a) Produktivní investice do akvakultury – opatření je zaměřeno na investice přispívající ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků akvakultury s cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské, sociální struktury a životního prostředí.

Podpora je určena pro mikropodniky, malé, střední a velké podniky, které jsou podniky akvakultury. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Podpora může být rovněž poskytnuta rybářským svazům a rybářským spolkům.

2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním – opatření je zaměřeno na vybudování moderních recirkulačních zařízení a průtočných systémů s dočišťováním k produkci kvalitních ryb s cílem nárůstu produkce ryb z těchto zařízení.

Podpora je určena pro mikropodniky, malé, střední a velké podniky, které jsou podniky akvakultury. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.

5.3. Investice do zpracování produktů – opatření je zaměřeno na zvýšení podílu i sortimentu zpracovaných sladkovodních ryb, modernizaci podniků a výstavby zpracoven, které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury na trh.

Podpora je určena pro mikropodniky, malé a střední podniky, které jsou podniky akvakultury nebo zpracovateli ryb. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury nebo ze zpracování ryb provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.

V rámci šesté výzvy Operačního programu Rybářství 2014–2020 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty opatření:

3.2. Sledovatelnost produktů – opatření je zacíleno na zlepšení sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury (v rozsahu kontroly a prosazování společné rybářské politiky), a to zejména s ohledem na:

    Globální, integrovaný a společný přístup.
    Spolupráci a koordinaci mezi členskými státy, Komisí a Evropskou agenturou pro kontrolu rybolovu.
    Používání účinných moderních technologií kontroly pro dostupnost a kvalitu údajů o rybolovu.
    Rámec Unie pro kontrolu, inspekci a prosazování.
    Rozvoj kultury, dodržování pravidel a spolupráce mezi všemi hospodářskými subjekty a rybáři.

Příjemci podpory u šesté výzvy jsou Ministerstvo zemědělství, Generální ředitelství cel, a příslušné orgány podle článku 2 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, kdy „příslušným orgánem" se rozumí ústřední orgán členského státu odpovědný za organizování úředních kontrol nebo jakýkoli jiný orgán, na který byla tato pravomoc přenesena; podle potřeby se jím též rozumí odpovídající orgán třetí země. Jedná se např. o Státní veterinární správu, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci.

 

Příjem žádostí pro obě výzvy bude probíhat od 11.10.2016 od 9 hod.

Všechny Žádosti o podporu budou v souladu s Pravidly pro jednotlivá opatření přijímány plně elektronicky prostřednictvím portálu Farmáře bez nutnosti osobní účasti žadatele na RO SZIF.

Na Portálu farmáře bude Žádost o podporu žadatelům zveřejněna nejpozději dne 27.9.2016.

 

Příjem žádostí pro pátou výzvu končí 31.10.2016 ve 13 hod.

pro šestou výzvu končí příjem žádostí 31.12.2018 ve 13 hod.

 

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz

Přílohy

    Obsah 5. výzvy OP Rybářství 2014 – 2020 (PDF, 513 KB)
    Obsah 6. výzvy OP Rybářství 2014 – 2020 (PDF, 403 KB)

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Nezařazené