KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Legislativní přehled pro pěstování rychle rostoucích dřevin (RRD)

25/08/16
Kateřina Patočková

Jednou z nejvíce dotazovaných oblastí je postup před samotnou výsadbou a podmínky povolování výsadby plantáží RRD.

Legislativní přehled pro pěstování rychle rostoucích dřevin (RRD)

17.8.2016 – Ministerstvo zemědělství se zabývá problematikou pěstování RRD. Jednou z nejvíce dotazovaných oblastí je postup před samotnou výsadbou a podmínky povolování výsadby plantáží RRD. Pěstování výmladkových plantáží RRD pro energetické využití je v České republice upravováno zejména právními předpisy rezortů Ministerstva životního prostředí (MŽP) a Ministerstva zemědělství (MZe). V následujícím přehledu je uveden výčet hlavních legislativních předpisů, které se týkají pěstování RRD.

Obsah:

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

    § 5 – Obecná ochrana rostlin a živočichů
    § 12 – Ochrana krajinného rázu a přírodní park
    Zvláště chráněná území
    § 45c – Ochrana evropsky významných lokalit (Natura 2000)

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

    § 3 – Zásady ochrany zemědělské půdy
    Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství; § 2e – Podnikání v zemědělství, odst. 3
    Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí; Příloha č. 2 –  Způsob využití pozemku

Žádost o povolení OOP

Evidence půdy dle uživatelských vztahů – LPIS

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům

    Čl. 4 – Definice a související ustanovení, odst. 1
    Čl. 4 – Definice a související ustanovení, odst. 2

Nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

    § 3 – Druhy zemědělské kultury v evidenci půdy

Dotace pro RRD

Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům

    § 6 – Žádost o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy
    § 7 – Podmínky poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy

Greening

    Nařízení vlády č. 50/2015 Sb.; § 15 – Plocha s rychle rostoucími dřevinami pěstovanými ve výmladkových plantážích v ekologickém zájmu

Méně příznivé oblasti – LFA

Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin

    § 25 – Rozmnožovací materiál okrasných druhů

 
Přílohy

Legislativní přehled pro pěstování rychle rostoucích dřevin (DOC)

Příklad vzoru žádosti (forma není legislativně stanovena) o povolení orgánu ochrany přírody k rozšíření geograficky nepůvodního druhu do krajiny  (DOC)

Seznam rostlin vhodných k pěstování za účelem využití biomasy pro energetické účely z pohledu minimalizace rizik pro ochranu přírody a krajiny (VÚKOZ) (PDF, 219 KB)

Závazný metodický postup k aktualizaci evidence půdy a ekologicky významných prvků (PDF, 1 MB)

Metodická příručka k novým podmínkám poskytování přímých plateb v České republice v roce 2016 (PDF, 1 MB)

Druhy rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných ve výmladkových plantážích v České republice – příloha č. 2 a č. 4 k nařízení vlády č. 50/2015 Sb., k přímým platbám (DOC, 178 KB)

Výměra RRD dle LPIS – historie, kraje, okresy (XLS)

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Nezařazené