KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Tisková oprava v Pravidlech 4.1.1 Investice do zemědělských podniků a 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství pro 3. kolo příjmu žádostí

30/09/16
Kateřina Patočková

20. 9. 2016 Zveřejňujeme tiskovou opravu v Pravidlech 4.1.1 a 8.6.1.

Tisková oprava v Pravidlech 4.1.1 Investice do zemědělských podniků a 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství pro 3. kolo příjmu žádostí

20.9.2016 – Zveřejňujeme tiskovou opravu v Pravidlech 4.1.1 Investice do zemědělských podniků a 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství pro 3. kolo příjmu žádostí.

V Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace z Programu rozvoje venkova ČR (dále jen „Pravidla“) pro operaci 4.1.1 Investice do zemědělských podniků došlo k tiskové chybě. V Příloze č. 3 Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může být poskytnuta dotace, na straně 41, zůstala nedopatřením v úvodu tato vysvětlivka: „Technologie jednotlivých staveb nezahrnují vlastní zdroj tepla. Zdroje tepla jsou podporovány v rámci Operačního programu Podnikání pro inovace a konkurenceschopnost.“ Tato vysvětlivka není v souladu s ostatními kapitolami Pravidel a do textu zjevně nepatří. Zdroje tepla je možné zahrnout do technologií jednotlivých staveb.

K několika tiskovým chybám došlo také v Pravidlech pro operaci 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství.

  • V rámci kapitoly 3 Definice příjemce dotace chyběl ve třetím odstavci „V případě, kdy bude způsobilým výdajem kůň nebo klanicový vyvážecí vlek za koně, může být příjemcem rovněž fyzická nebo právnická osoba poskytující služby v lesnictví“ dovětek „pokud je malým nebo středním podnikem“. Tato podmínka je dána programovým dokumentem.
  • V rámci preferenčního kritéria č. 1 bylo ve vysvětlivce nesprávně uvedeno, že body budou uděleny na základě celkové výměry pozemků určených k plnění funkcí lesa a výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Správně jsou body udíleny na základě celkové výměry pozemků určených k plnění funkcí lesa a celkových výdajů projektu (jak je již uvedeno v záhlaví tabulky).
  • Příloha č. 2 Číselník výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a maximální hodnoty výdajů v rámci kódu 020 Stroje a zařízení na údržbu lesních cest nesprávně uvádí, že všechny stroje a zařízení mohou být pořizovány pouze jako nesený adaptér k traktoru. Správně se tato podmínka nemá vztahovat na jednoosý vlek za traktor. Proto jsou tyto stroje ve vysvětlivce nově rozděleny na nesené adaptéry k traktoru a jednoosý vlek za traktor.

    Aktuální znění Specifických podmínek Pravidel pro obě operace je k dispozici v elektronické podobě v příloze níže.

Přílohy

    Specifické podmínky Pravidel – operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků (PDF, 1 MB)
    Specifické podmínky Pravidel – operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství (PDF, 579 KB)

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Nezařazené