KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Využití luskovino-obilních směsek pro zlepšení půdní úrodnosti a jako půdoochranné pěstitelské technologie

29/12/16

Metodika

Cíl metodiky
Hlavním cílem této metodiky je napomoci reintrodukci a rozšíření pěstování luskovin a luskovino-obilních směsek a zvýšení jejich zastoupení v osevních sledech za účelem zlepšení půdní úrodnosti a jako prostředek půdoochranné pěstitelské technologie.
V posledních letech došlo k výraznému poklesu osevních ploch luskovin. Příčinou je nízká konkurenceschopnost ve srovnání tržně atraktivními plodinami, jako jsou v současnosti obiloviny, kukuřice a řepka. K tomu přistupuje často nesprávná agrotechnika.
Absence pravidelného zařazování leguminóz do osevních sledů v našich půdně-klimatických podmínkách však může znamenat nejen negativní vliv na půdní úrodnost, ale má i značně nepříznivé důsledky na agroekologický stav krajiny. Lze tvrdit, že zlepšující vliv leguminóz na půdní úrodnost má možná větší význam, než je jejich využití v potravinářství a v krmivářství.
V současnosti dochází v České republice k velmi závažným degradačním procesům v půdách, a tím k poškozování jejich funkcí. Důsledky degradace půd mohou vést k omezení nebo i úplnému zničení jejich produkčních i mimoprodukčních funkcí.
Jak je známo, hlavními faktory, které způsobují degradaci půd, patří zejména vodní a větrná eroze, utužení půd, zastavování území, ztráta organické hmoty, acidifikace a kontaminace půd. Všechny tyto typy degradace spolu vzájemně souvisí, podmiňují se a vytvářejí řetězové reakce, které lze jen obtížně eliminovat a navrátit půdu do původního stavu.
V ČR je vodní erozí potenciálně ohroženo 67 % zemědělské půdy, nejohroženější půdy erozí jsou na 35 % území ČR. Různým stupněm větrné eroze je v ČR potenciálně ohroženo přibližně 18 % zemědělské půdy (nejvyšším stupněm je ohroženo 3,2 %, silně ohroženo je 1,8 % zemědělské půdy). Acidifikací je vysoce ohroženo 43 % půd ČR. Utužením je v ČR ohroženo kolem 49 % zemědělských půd.
Zásadním problémem s negativními dopady na půdu je postupný pokles obsahu organické hmoty v půdách (dehumifikace), který je způsoben především razantním poklesem stavů hospodářských zvířat v uplynulých 25 letech. Důsledkem poklesu stavů skotu byla nižší potřeba píce a snížení osevních ploch pícnin a leguminóz.
Při pěstování luskovin hraje důležitou roli jejich zvýšená citlivost k různým výkyvům v prostředí, která je příčinou jejich výnosové nestability. Pěstování luskovin, pšenice a ječmene ve směskách má stabilizující efekt na jejich výnosy ve srovnání s monokulturou. To přispívá ke zlepšení rentability pěstování luskovin.

 

Ke stažení zde