KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Strategické cíle rybářství do roku 2030

13/02/17
Kateřina Patočková

Svou tradici má rybníkářství v ČR již od 12. století. Na našem území se dnes nachází okolo 21 000 rybníků a hlavní komoditou tohoto odvětví je kapr obecný.

Strategické cíle rybářství do roku 2030

Svou tradici má rybníkářství v České republice již od 12. století. Na našem území se dnes nachází okolo 21 000 rybníků a hlavní komoditou tohoto odvětví je kapr obecný. Ministerstvo zemědělství stanovilo jako strategickou prioritu českého rybářství jeho konkurenceschopnost s pozitivními mimoprodukčními funkcemi a využívání inovativních postupů šetrných k životnímu prostředí při produkci sladkovodních ryb.

Strategické cíle stanovené Ministerstvem zemědělství:

    Zachování konkurenceschopné a ekonomicky životaschopné tradiční akvakultury s pozitivními mimoprodukčními funkcemi

    Posilování technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí v sektoru akvakultury včetně souvisejícího zpracování, investice do vývoje moderní intenzivní technologie chovu umožňující udržitelnou produkci ryb při nízké spotřebě vody a minimálním zatížení životního prostředí a zajištění welfare chovaných ryb

    Zajištění stabilního, druhově rozmanitého rybího společenstva v rybářských revírech

    Zajištění vhodných podmínek pro výskyt ryb v rybářských revírech

    Zvýšení zájmu a využití potenciálu rekreačního rybolovu v rámci regionálního rozvoje a podpora vzdělání a komunikace

 
Příklady opatření k naplňování strategických cílů:

    Podporovat a využívat národní dotace a účelné využívání dotačních titulů EU

    Prezentovat a podporovat akvakulturu jakožto významný prvek trvale udržitelného hospodaření

    Propagace akvakultury prostřednictvím masmédií (televize, rozhlas, noviny, atd.)

    Zajistit koordinovanost zemědělské politiky a politiky životní prostředí s rybářskou politikou

    Zajistit lepší využití aplikovatelného výzkumu a využití vědeckých výsledků v praxi

    Zajistit koordinovanost boje proti rybožravým predátorům

    Omezit přísun živin a erozního materiálu do vodotečí, vodních nádrží, rybníků

    Zajistit dostatečné budování kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod s účinným terciálním čištěním (především odstraňování fosforu) a zajistit zásady správného zemědělského hospodaření s cílem zamezení erozních smyvů, končících ve vodotečích a vodních útvarech (vodní nádrže, rybníky)

 
Příklady dotační politiky:

 
Národní dotace:

    9.I. – Podpora zlepšování praktické výuky v produkčním rybářství
    15. – Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků
    17. – Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů

 
Operační program rybářství 2014–2020:

    2. – Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje (Produktivní investice do akvakultury, Podpora nových chovatelů, Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním)
    5. – Podpora uvádění na trh a zpracování (Uvádění produktů na trh)

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Nezařazené