KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Strategické cíle v myslivosti do roku 2030

13/02/17
Kateřina Patočková

Ač se to na první pohled tak nemusí zdát, v našich lesích žije mnoho druhů divoké lesní zvěře. Ministerstvo zemědělství plánuje zajistit zachování této zvěře zvětšením rozmanitosti krajiny a hospodaření v ní. Zároveň chce využít lesní zvěř jako trvalý obnovitelný přírodní zdroj a přírodní bohatství státu podle Ústavy ČR.

Strategické cíle v myslivosti do roku 2030

Ač se na to na první pohled tak nemusí zdát, v našich lesích žije mnoho druhů divoké lesní zvěře. Ministerstvo zemědělství plánuje zajistit zachování této zvěře zvětšením rozmanitosti krajiny a hospodaření v ní. Zároveň chce využít lesní zvěř jako trvalý obnovitelný přírodní zdroj a přírodní bohatství státu podle Ústavy ČR.

Strategické cíle stanovené Ministerstvem zemědělství:

 

    Optimalizace početních stavů jednotlivých druhů zvěře podle věku a pohlaví v souladu se zájmy a požadavky vlastníků a nájemců honebních pozemků a přírodními podmínkami krajiny, které umožňují přirozený vývoj populací a ekosystémů bez škod zvěří

    Usilovat o změnu tváře dnešní jednostranně intenzivně využívané kulturní krajiny jako životního prostředí nejen lidí, ale i volně žijících živočichů a zvěře ve prospěch větší rozmanitosti krajiny a hospodaření v krajině (střídání plodin, rozčlenit současné velkoplošné hospodaření)

    Zvýšit obecné povědomí o funkci myslivosti v oblasti péče o přírodu, podporu komunikace s veřejností a vzdělávání

 
Příklady opatření k naplňování strategických cílů:

 

    Důsledná kontrola sčítání zvěře a odlovených kusů

    Schvalování plánu lovu ze strany držitele honitby a státní správy myslivosti

    Změna vyhlášky – prodloužení doby lovu mláďat

    Úprava vyhlášky zařazující honitby do jakostních tříd, a to ve vztahu k reálným a únosným početním stavům, s ohledem na aktuální stav potravní nabídky, zatížení krajiny a akceptovatelné přirozené škody

    Vytváření vhodných stanovišť s dostatkem vody a přirozené potravy

    Tlumení predačního tlaku na populace drobné zvěře

    Dotační politika při vypouštění drobné zvěře do volné přírody

    Podnítit změny v rostlinné výrobě, zvláště pak vyšší pestrosti pěstovaných plodin na menších půdních celcích

 
Příklady dotační politiky:
 

Národní dotace:

    Příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Nezařazené