KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Strategické cíle ve včelařství do roku 2030

13/02/17
Kateřina Patočková

Ministerstvo zemědělství má zájem na udržení a opětovném rozvoji tohoto odvětví. Za hlavní poslání a strategickou prioritu včelařství v České republice považuje zajištění dostatečných stavů zdravých včelstev pro kontinuální opylení zemědělských kultur a maximálně kvalitní produkci medu.

Strategické cíle ve včelařství do roku 2030

Ministerstvo zemědělství má zájem na udržení a opětovném rozvoji tohoto odvětví. Za hlavní poslání a strategickou prioritu včelařství v České republice považuje zajištění dostatečných stavů zdravých včelstev pro kontinuální opylení zemědělských kultur a maximálně kvalitní produkci medu.

Strategické cíle stanovené Ministerstvem zemědělství:

    Stabilizovat počet včelstev na území ČR a podporovat rovnoměrné rozmístění včelstev v krajině k zajištění biologické rovnováhy v opylení kulturních a planě rostoucích rostlin a podporovat přísuny včelstev k zemědělským plochám

 
Příklady opatření k naplňování strategických cílů:

    Využívaní dotačních podpor z evropských fondů a národních zdrojů pro začínající a stávající včelaře

    Napomáhat opatřením, která povedou k rozšíření a zkvalitnění včelí pastvy, ale současně ke zvyšování rozmanitosti krajiny

    Kvalitním a zodpovědným chovem včel zajistit dostatečné stavy zdravých včelstev pro opylování zemědělských plodin a zachování druhové rozmanitosti krajiny a vyšší pestrosti pěstovaných plodin na menších půdních celcích

 
Příklady dotační politiky:

Národní dotace:

    1.D. – Podpora včelařství Dotace plynoucí z nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh:
    A – Technická pomoc
    B – Boj proti varroáze
    C – Racionalizace kočování
    D – Rozbory medu
    E – Obnova včelstev

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Nezařazené