KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2014 – 2020 operace 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů, pro 4. kolo příjmu

31/03/17
Kateřina Patočková

Zpřesnění pravidel PRV – Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2014 – 2020 operace 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů, pro 4. kolo příjmu

28.3.2017

Dne 27. 3. 2017 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014 – 2020 (dále jen „Pravidla“), pro operaci 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů, pro 4. kolo příjmu žádostí.

Konkrétně byla upravena podmínka č. 3 Další kritéria přijatelnosti pro záměr b) Výstavba a modernizace bioplynové stanice, Kap. 6 Kritéria přijatelnosti Specifických Pravidel, týkající se povinnosti využití disponibilního tepla: „Žadatel účelně využívá minimálně 20 % disponibilního tepla z celkové předpokládané roční výroby stanovené energetickým auditem (nezapočítává se vlastní technologická spotřeba zařízení).“

V případě, že je předmětem projektu pouze výroba biometanu (nezohledňuje se výroba elektřiny a tepla pro vlastní spotřebu BPS), se však tato podmínka neuplatňuje, protože se vztahuje na využití odpadního tepla, které vzniká pouze při výrobě elektřiny.

Dále byla upravena příloha č. 1 Preferenční kritéria, Specifických podmínek Pravidel, kde došlo k upřesnění preferenčního kritéria č. 7, záměru a) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv „Žadatel je registrován jako osoba podnikající v ekologickém zemědělství podle § 6 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a neprovozuje současně konvenční výrobu.“

Znění tohoto preferenčního kritéria bylo doplněno o povinnost žadatele ho naplňovat od podání Žádosti o dotaci do skončení doby vázanosti projektu na účel, čímž bylo dáno do souladu se všemi operacemi.

Zpřesněno bylo rovněž znění preferenčního kritéria č. 2 B (Příloha 1, Specifických Pravidel), záměru b) Výstavba a modernizace bioplynové stanice „Roční využití instalovaného tepelného výkonu (nezapočítává se vlastní technologická spotřeba zařízení) v procentech (zaokrouhlováno na celá procenta) – v případě, že je pořizováno zařízení určené k čištění bioplynu na biometan.“

Vzhledem k tomu, že uvedeného kritéria se netýká využití instalovaného tepelného výkonu, byla tato část odstraněna.

Aktuální znění Specifických podmínek Pravidel pro 4. kolo příjmu žádostí pro operaci 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů je k dispozici v elektronické podobě v příloze níže.

Přílohy

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 pro 4. kolo příjmu žádostí pro operaci 6.4.3 (v revizích) (PDF, 834 KB)
   

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 pro 4. kolo příjmu žádostí pro operaci 6.4.3 (čistopis) (PDF, 830 KB)

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Nezařazené