KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace ze společného jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR, které se konalo v Jesenici u Prahy, dne 4. července 2017

18/07/17
Kateřina Patočková

Informace ze společného jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR, které se konalo v Jesenici u Prahy, dne 4. července 2017 Členové představenstva a dozorčí rady Agrární komory České republiky se sešli na svém dalším řádném jednání, které se konalo dne 4. července 2017 v sídle společnosti Agro Jesenice u Prahy. Hlavními body programu bylo […]

Informace ze společného jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR, které se konalo v Jesenici u Prahy, dne 4. července 2017

Členové představenstva a dozorčí rady Agrární komory České republiky se sešli na svém dalším řádném jednání, které se konalo dne 4. července 2017 v sídle společnosti Agro Jesenice u Prahy. Hlavními body programu bylo projednání informací, příprav a stávajících poznatků k diskuzi o nastavení Společné zemědělské politiky po roce 2020 a další aktuální témata, která mají přímou vazbu na agrární sektor. Zdeněk Jandejsek, prezident komory úvodem informoval přítomné o aktivitách vlastních i v rámci vedení komory, tedy například o činnosti a komunikaci s ministrem a ministerstvem zemědělství, Zemědělským výborem Poslanecké sněmovny, ministerstvem životního prostředí, o celostátní poradě ředitelů okresních komor v Klenčí pod Čerchovem, o účasti na jednáních v krajích a okresech, i o vystoupeních v rámci akcí jako jsou komoditní rady, konference a semináře, chovatelské dny a další akce regionálních komor a partnerů.

Podoba nového rámce Společné zemědělské politiky se po proběhlé veřejné diskuzi, do které se aktivně připojila také Česká republika, začíná formovat ve svých prvních rámcových podobách. Zcela zásadní a přitom nezodpovězenou otázkou je výše rozpočtu pro SZP na celé plánovací období, tlak Brexitu a jiných veřejných a společenských priorit jako je bezpečnost, či migrace i národních požadavků členských zemí EU. Vzhledem k očekávané složitosti situace se již objevují i první signály o posunu spuštění za rok 2020. Celkový rámec SZP se očekává zelenější, s jednoznačně rostoucím tlakem na celkový rozpočet i jeho distribuci v rámci jednotlivých podniků a farem. Prioritou komory proto zůstává otázka zastropování, stejná úroveň národních podpor, řešení řetězců a zvýšení obálky pro citlivé komodity. Mezi zásadní argumenty k jejich obhajobě patří jak rovný přístup všech členů za stejných podmínek na jednotný trh EU, tak potřeba posílení evropské konkurenceschopnosti ve světovém prostoru při zachování potravinové soběstačnosti za trvalého využití přírodních zdrojů, péče o krajinu a živý a životaschopný venkov. V tomto směru komora průběžně jedná o podpoře společných či podobných témat na úrovni dalších členských zemí, a to i směrem k původní EU 15, přičemž jedním z výsledků těchto jednání je mimo jiné i vstup Slovenské zemědělské a potravinářské komory do českého Konsorcia nevládních organizací. Agrární komora zůstává v tomto směru výrazně aktivní; její zástupci se zúčastnili například mezinárodní konference Farm Europe 22. června v Lyonu i konference k veřejnému projednání 7. července v Bruselu. Zástupci Konsorcia jednali s Pavlem Teličkou, místopředsedou Evropského parlamentu, přítomni jsme byli i u schůzky se zástupcem generální ředitele DG Agri Mihaila Dumitru zastřešené ministerstvem zemědělství, patří sem samozřejmě i pravidelná jednání agrárních komor Visegrádské čtyřky a přidružených zemí a mnohé další.
Na polovinu července je zároveň připravený třídenní blok jednání v Bruselu, kde se prezident Jandejsek s doprovodem viceprezidentů a tajemníka komory setká například s Pekkou Pesonenem, generálním tajemníkem COPA – COGECA, s českými europoslanci a velvyslanci ze Stálého zastoupení, s Věrou Jourovou komisařkou Evropské komise pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost pohlaví, dále s Kevinem Kearym, členem kabinetu Phila Hogana zodpovědného za jednání s Českou republikou, či s Kienelem Christofem, z Evropského výboru regionů. K výsledkům jednáním bude poskytnuta samostatná informace.

Agrární komora z pozice člena Národního centra pro tlumení nákazy velice bedlivě sleduje záležitost výskytu afrického moru prasat na Zlínsku. Mimořádná opatření přijatá Státní veterinární správou se stanovením ochranných zón, zvláštního režimu pohybu a obchodování, plánem eradikace i doporučení zásad bezpečnosti v komerčních chovech považuje za naprosto nezbytná, při tom všem však představenstvo vyjádřilo silnou obavu nad dalším vývojem nákazové situace a jejího dopadu do zemědělství, a to nejenom s ohledem na blížící se sklizeň, její využití do krmiv, ale i pravděpodobný pohyb divokých prasat do dalších oblastí. Zásadně zde je nezodpovězena otázka původu infekce, která by měla být řešena i v součinnosti s Policií ČR.

Na základě usnesení představenstva Agrární komory z 30. května byl podán rozpor k návrhu protierozní vyhlášky z dílny ministerstva životního prostředí, která směřovala v několika krocích ke striktnímu vymezení 60 % ploch orné půdy v roce 2030 jako erozně ohrožených s mimořádně omezujícími požadavky na hospodaření. V součinnosti se Zemědělským výborem Poslanecké sněmovny je připraveno kompromisní řešení spočívající ve vymezení 25 % ploch orné půdy na období čtyř let s tím, že až posléze bude situace vyhodnocena k návrhu dalšího postupu a zohledněny budou místní události. Zásahem do hospodaření je chystaný zákaz prostředků na ochranu rostlin na plochách v ekologickém zájmu u plodin, jako je sója či hrách v rámci ozelenění. Z pohledu legislativy jde o tzv. delegovaný akt EU, který musí členská země i v případě nesouhlasu plně převzít. Budoucnost látek na bázi glyfosátů a neonikotinoidů je dále v jednání. Intenzivní jednání vedení komory, Svazu chovatelů prasat a Českomoravské drůbežářské unie proběhla k návrhům zpřísnění pravidel v rámci Integrované prevence a omezování znečištění, která by v původním znění šla nad rámec praxe okolních zemí.   

Představenstvo Agrární komory pověřilo vedení komory k jednáním o podpoře rozpočtu kapitoly ministerstva zemědělství na rok 2018, a to jak jednáním s ministerstvem zemědělství a Zemědělským výborem Poslanecké sněmovny, tak s ministrem financí. Rozpočet posledních let a jeho struktura přispívají ke stabilizaci celku i jednotlivých odvětví a pro jistotu dalšího podnikání je potřebná především udržitelnost a dlouhodobost těchto titulů. S tím souvisí i požadavek na prodloužení režimu zelené nafty za horizont roku 2018. V této souvislosti byla otevřena diskuze k požadavkům Celní správy na kontrolu evidence vratky spotřební daně v rámci zelené nafty, kde pravděpodobně dochází k jinému pohledu ministerstva zemědělství a celníků, a to nejenom na úrovni republiky, ale i v krajích. Představenstvo bylo informováno o jednáních k nastavení pravidel dalšího kola Programu rozvoje venkova, které bude otevřeno v říjnu letošního roku.

V rámci komoditní problematiky bylo konstatováno, že sklizeň obilovin a mnoha dalších plodin bude zásadně ovlivněna jarními mrazy i následujícími přísušky s tím, že zde však jsou výrazné regionální rozdíly. Přesto se celkově u obilí a řepky očekává nejslabší sklizeň za posledních pět let. Cena mléka stále mírně roste, cena vepřového masa je stabilní, cena drůbežího masa je pod tlakem levných dovozů a prodej vajec je na hranici výrobních nákladů. Tlumočen byl v této souvislosti požadavek Komoditní rady pro mák a opakovaně i Svazu chovatelů prasat na zařazení máku a prasat mezi citlivé komodity.

Přípravy na mezinárodní agrosalón Země živitelka 2017, který se uskuteční od 24. do 29. srpna v Českých Budějovicích, probíhající v podobném rámci jako v předchozích letech s tím, že úřad komory nabízí svým členům, členským organizacím a partnerům zajištění prezentace v rámci své expozice v Pavilonu T, případní zájemci mohou kontaktovat sekretariát komory. Národní dožínky organizované již tradičně Agrární komorou České republiky se na Výstavišti uskuteční v sobotu, dne 26. srpna 2017. Úřad v souvislosti s důrazem na propagaci aktivit komory připravuje mimo jiné také informační leták pro zemědělce i k oslovení široké veřejnosti.

Představenstvo komory bylo informováno o hospodaření letošního roku, o platbách členských příspěvků a zároveň o mimořádné kontrole hospodaření předsedou Dozorčí rady na úřadě v Olomouci s tím, že kontrola potvrdila bezproblémový průběh a byla bez nálezů, či doporučení. V přípravě je aktualizace interních předpisů komory reflektující časový vývoj a poznatky z praxe.

Ing. Jiří Felčárek, Úřad Agrární komory ČR

zdroj: Agrární komora České republiky »