KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Způsobilost k provádění některých veterinárních úkonů

08/08/17

zdroj: cschms.cz

V připomínkovém řízení se nyní nachází návrh vyhlášky týkající se zdraví zvířat, přemísťování a přepravy a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností. Návrh vyhlášky je předkládán v souvislosti s návrhem novely veterinárního zákona, která významnou měrou rozšiřuje rozsah odborných veterinárních úkonů (např. injekční aplikaci léčiv), které může chovatel na svém hospodářství u jím chovaných hospodářských zvířat provádět sám. Pokud se podaří tuto legislativní úpravu schválit, bude to pro všechny chovatele velké vítězství. 

Ve většině vyspělých zemí mohou chovatelé po patřičném proškolení vyhláškou navrhované veterinární úkony sami provádět. Hlavním cílem předkládaného návrhu vyhlášky je proto stanovit seznamy odborných veterinárních úkonů, které mohou za podmínek vymezených zákonem provádět sami chovatelé hospodářských zvířat. 

Předkládaný návrh vyhlášky maximálně vychází vstříc chovatelské praxi a současně sníží finanční zátěž chovatelů tím, že jim bude umožněno provádět ve svém hospodářství některé veterinární úkony (jako např. injekční aplikaci léčiv, kastraci zvířat bez použití znecitlivění atp.) aniž by pokaždé museli kontaktovat veterinárního lékaře. Tímto krokem tak dojde ke značnému posunu v oblasti postavení chovatele hospodářských zvířat.

Návrh vyhlášky stanoví zejména: 

• odborné veterinární úkony prováděné chovatelem hospodářských zvířat, jejich seznam a podrobnosti jejich provádění chovatelem hospodářských zvířat, 
• obsah, rozsah a organizace specializované odborné průpravy se zaměřením na provádění dalších odborných veterinárních úkonů, způsob a organizace ověřování získaných znalostí, vydávání osvědčení a vedení seznamu osob, které tuto specializovanou odbornou průpravu absolvovaly,
• obsah, rozsah a organizace specializovaného školení se zaměřením na prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla, vydávání osvědčení a vedení seznamu prohlížitelů včelstev.

Podle návrhu vyhlášky bude chovatel hospodářských zvířat oprávněn provádět:

• poslechové vyšetření a vyšetření pohmatem,
• měření tělesné teploty,
• vyšetření porodních cest intravaginálně v době porodu s normálním průběhem,
• vedení porodu hospodářských zvířat s normálním průběhem,
• neinvazivní odběr vzorků pro účely laboratorního vyšetření, zejména mléka, moči při spontánním močení, trusu při kálení,
• nálev sondou do bachoru podle pokynů ošetřujícího veterinárního lékaře a 
• neinvazivní veterinární úkony, které je možné provádět bez znecitlivění, pokud je cílem předcházení poškození zdraví, udržení a zlepšení zdravotního stavu hospodářských zvířat.

Chovatel hospodářských zvířat, který získal osvědčení o odborné způsobilosti, pak bude oprávněn provádět: 

• kastraci samců mladších 7 dnů u prasat a mladších 8 týdnů u skotu, ovcí, koz nebo králíků, kteří netrpí anatomickou vadou pohlavních orgánů, 
• krácení ocasů u selat mladších 7 dnů a jehňat mladších 8 dnů,
• odrohování nebo tlumení růstu rohů u telat a kůzlat ve věku do 4 týdnů provedenou chemickou kauterizací, tepelnou kauterizací přístrojem, který vyvíjí potřebné teplo po dobu nejméně 10 sekund, 
• ošetření a úpravu zdravých kopyt, paznehtů a spárků zvířat, 
• odstraňování ostruh, hřebenů, posledních článků křídel, krácení zobáků, drápů, nastřihování meziprstních blan během prvního dne života drůbeže, 
• kauterizaci zobáků hrabavé drůbeže mladší 10 dnů, která je určena k produkci konzumních vajec,
• odstraňování drápů a zkrácení horní části zobáku u pižmových kachen do 21 dní věku, 
• úpravu zubů savých selat. 

***************************************************************************

Kompletní návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění najdete pod tímto odkazem (soubor MS Word).