KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Integrovaná ochrana versus Integrovaná produkce

01/09/17

Integrovaná ochrana versus Integrovaná produkce 25.8.2017 – V ČR se v současné době systémy IOR využívají zejména v rámci systémů integrované produkce (IP) u vytrvalých kultur – v ovocných sadech a ve vinicích, částečně také při pěstování zeleniny. V polních systémech se zásady IOR uplatňují jen velmi obtížně a neexistuje žádný ucelený koncept IOR pro […]

Integrovaná ochrana versus Integrovaná produkce

25.8.2017 – V ČR se v současné době systémy IOR využívají zejména v rámci systémů integrované produkce (IP) u vytrvalých kultur – v ovocných sadech a ve vinicích, částečně také při pěstování zeleniny. V polních systémech se zásady IOR uplatňují jen velmi obtížně a neexistuje žádný ucelený koncept IOR pro jednoleté kultury. V současnosti se rozvíjí koncepce demonstračních farem, která by mohla do budoucna prezentovat dílčí oblasti IOR v praxi. Každopádně lze říci, že systém IOR je součástí systému IP. Pěstitelé v IP musí dodržovat mnohem více zásad a opatření, nežli je tomu v případě IOR. Stěžejním rozdílem mezi oběma systémy je používání některých pesticidů, které jsou pro IP zakázány (červený seznam), nebo významně regulovány (žlutý seznam), kdežto při uplatňování IOR je regulace přípravků pouze doporučena. Pěstitel se musí však vždy řídit legislativou k stanovující použití přípravků na ochranu v rámci Nařízení EP a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, a rovněž zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů. Jiným příkladem povinností vyplývajících ze závazného sytému IP může být dodržování dávek dusíku (v systému IOR jde opět pouze o doporučení, nicméně pro všechny pěstitele platí závazná legislativa související s nitrátovou směrnicí v citlivých oblastech).

Členové Svazů pro integrované systémy pěstování jsou mimo jiné povinni dodržovat všechna pravidla týkající se i dalších oblastí integrované produkce, nejen ochrany rostlin. Ochranná známka je udělena jen tehdy, pokud jsou dodržena všechna tato pravidla. Pěstitelé v systému IP by tedy měli dodržovat mnohem více zásad a opatření, než je požadováno pro IOR.
Další informace k integrované produkci:

obecné legislativní požadavky
IP révy vinné: Svaz vinařů České republiky
IP zeleniny: Svaz pěstitelů zeleniny Čech a Moravy
IP ovoce: Ovocnářská Unie

Informace k uplatňování zásad IOR pro polní plodiny jsou dostupné v:

Průvodci IOR (5 MB)

zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský »