KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Akreditační řízení pro privátní poradce v oblasti lesnictví v roce 2018

23/02/18

Akreditační řízení pro privátní poradce v oblasti lesnictví v roce 2018 Ministerstvo zemědělství a Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) vyhlašují na základě „Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 214610/2012-MZE-17013 ze dne 12. 2. 2013 o akreditaci poradců a jejich vedení v Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství“ (dále Směrnice) akreditační řízení pro poradce v oblasti lesnictví. Průběh […]

Akreditační řízení pro privátní poradce v oblasti lesnictví v roce 2018

Ministerstvo zemědělství a Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) vyhlašují na základě „Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 214610/2012-MZE-17013 ze dne 12. 2. 2013 o akreditaci poradců a jejich vedení v Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství“ (dále Směrnice) akreditační řízení pro poradce v oblasti lesnictví.
Průběh akreditačního řízení:
1. Příjem přihlášek – do 16. 3. 2018.
Přihlášky zasílejte pouze poštou nebo doručte osobně na adresu: ÚZEI, oddělení Poradenství a vzdělávání, Mánesova 75, 120 00 Praha 2 – Vinohrady (s datem razítka podatelny ÚZEI nebo převzetí nejpozději 16. 3. 2018). Přihláška k akreditaci poradců – oblasti lesnictví – viz příloha.
2. Informace o zařazení do akreditačního řízení bude žadatelům zaslána elektronickou poštou do 23. 3. 2018.
3. Vstupní pohovor a test se uskuteční 4. 4. 2018 v budověÚstavu zemědělské ekonomiky a informací, Mánesova 75, Praha 2.
Vstupní pohovor před komisí a písemné ověření odborných znalostí k následujícím tématům:
· odborné znalosti v oblasti akreditace – lesnictví,
· vedení prvotní evidence v lesním podniku,
· orientace v dotační politice EU a ČR vztahující se k podnikání v lesnictví,
· posouzení znalosti podmínek Kontrol podmíněnosti,
· popis omezujících podmínek hospodaření,
· práce s databázemi a informačními systémy v oblasti lesnictví,
· analýza stavu lesního majetku z pohledu hospodářské úpravy lesů, pěstování lesa a ochrany lesa a adaptační opatření pro jeho zlepšení,
· analýza ekonomiky lesního podniku a opatření pro zvýšení konkurenceschopnosti,
· implementace národních i evropských právních předpisů při hospodaření v lesích v ČR (okruhy: NATURA 2000, Ochrana vod, Ochrana půdy, Reprodukční materiál, Nařízení EU č. 995/2010, o dřevě, Rostlinolékařství, Právní formy podnikatelských subjektů),
· diverzifikace aktivit lesních majetků a lesních podniků,
· bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
4. Akreditační projekt – součástí akreditačního řízení je povinnost vypracovat akreditační projekt podle stanovené metodiky (viz příloha), na schválené téma, vztahující se ke zvolené oblasti akreditace „lesnictví“.
Téma a název projektu je nutné před podáním přihlášky k akreditaci konzultovat s Mgr. Martinem Polívkou, DIS. (telefon 490 522 236 nebo Polivka.Martin@uhul.cz). Správce Registru žadatelům o akreditaci potvrdí téma i název mailem po obdržení přihlášky.
Žadatel doručí vypracovaný projekt do 4. 5. 2018 Správci Registru, který zajistí jeho posouzení dvěma oponenty.
5. Obhajoba akreditačního projektu se uskuteční před akreditační komisí v Ústavu zemědělské ekonomiky a informací v Praze v termínu 5. 6. 2018. Po úspěšném absolvování akreditačního řízení bude poradci akreditovaná oblast zapsána do Registru a poradce obdrží certifikát s vyznačením oblasti lesnictví.
Výtah ze Směrnice:
Článek 4
Kvalifikační požadavky na vstup do akreditačního řízení Oblast lesnictví
(5) Ukončené vysokoškolské vzdělání v doktorském, magisterském, bakalářském studijním programu lesnického směru nebo ukončené vyšší odborné vzdělání lesnického směru a ke dni podání přihlášky nejméně tři roky prokázané praxe v lesnictví. Uznána bude praxe po ukončení požadovaného vzdělání, nebo
(6) Střední odborné lesnické vzdělání s maturitní zkouškou a ke dni podání přihlášky nejméně tři roky prokázané praxe v lesnictví. Uznaná bude praxe po ukončení požadovaného vzdělání,
(8) Délku praxe podle odstavců 5 až 6 tohoto článku potvrzuje zaměstnavatel žadatele. Osoba samostatně výdělečně činná dokládá praxi živnostenským oprávněním se vztahem k oblasti lesnictví.
Přihlášku nelze zaslat elektronicky. K přihlášce je nutno doložit doklad o úhradě akreditačního poplatku.
Přílohy