KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 6. 8. 2018

07/08/18
Kateřina Patočková

Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 6. 8. 2018 6.8.2018 – Díky tropickému počasí v průběhu celého týdne se žně v ČR výrazně posunuly ke svému závěru, neboť je celkem posekáno 1 158,1 tis. ha obilovin z 1 250,4 tis. ha určených ke sklizni, což v procentickém vyjádření představuje 92,6 %. Za uplynulý […]

Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 6. 8. 2018

6.8.2018 – Díky tropickému počasí v průběhu celého týdne se žně v ČR výrazně posunuly ke svému závěru, neboť je celkem posekáno 1 158,1 tis. ha obilovin z 1 250,4 tis. ha určených ke sklizni, což v procentickém vyjádření představuje 92,6 %. Za uplynulý týden pokročila sklizeň u všech sledovaných druhů obilovin, především pak sklizeň ozimé pšenice, kde je sklizeno 96,4 % sklizňových ploch a sklizeň jarního ječmene s 87,5 % sklizňových ploch. Významně pokročila i sklizeň ozimého žita a jarní pšenice, kde je sklizeno 85 % a 81,9 % sklizňových ploch (v předchozím týdnu bylo sklizeno 49,2 % a 44,2 % ploch).

Sklizeň se již tradičně opožďuje u triticale a ovsa, kde je z celkové plochy sklizeno 78,3 % a 62 % výměry. Celkový výnos obilovin oproti minulému týdnu nepatrně vzrostl a je na výnosové hladině ve výši 5,31 t/ha. Oproti minulému roku 2017 je tento výnos nižší než loňský o 0,07 t/ha, ale také výnos, který byl zjištěn v roce  ( 6,4 t/ha) o 1,09 t/ha. Morava má sklizeno 321,7 tis. ha = 91,2 % sklizňových ploch, Čechy mají posekáno 836,4 tis. ha = 93,1 % sklizňových ploch. Největší zpoždění má kraj Moravskoslezský, Karlovarský a Liberecký, kde je sklizeno 66,6 %, 77,6 % a 86,5 % ploch obilovin. Ostatní regiony Čech se blíží ke konci žní, tak jako na celé Moravě s výjimkou kraje Moravskoslezského. Je zde sklizeno od 88,5 % (Jihočeský kraj) do 99,9 % (kraj Ústecký) ploch obilovin. Řepka je prakticky sklizena ve všech krajích ze 100 %, s výjimkou krajů Středočeského, Jihočeského, Karlovarského, Zlínského a Moravskoslezského, kde zbývá celkově sklidit zhruba 3 759 ha (0,9 %) ploch ozimé řepky.

Sklizeň ozimého ječmene v ČR je prakticky ukončena. Celkem je sklizeno 519,3 tis. tun a průměrný výnos činí 5,07 t/ha, což je nižší o 0,67 t/ha než v roce předcházejícím. Pšenice ozimá se také blíží ke svému závěru, neboť je posekáno 96,4 % sklizňových ploch s průměrným výnosem 5,56 t/ha, což je nižší o 0,02 t/ha v porovnání s loňskou sklizní. Dosavadní celková produkce obilovin dosahuje výše 6 153 tis. tun.

Pro srovnání, v roce 2017 byl ke dni 7. 8. 2017 sklizeno v ČR celkem 657,1 tis. ha obilovin (52,1 %ú s produkcí 3 537,6 tis. tun a průměrným výnosem 5,38 t/ha a sklizňové práce vstupovaly do své druhé poloviny. Sklizňové práce u řepky ozimé v roce 2017 byly v závěrečné čtvrtině. K datum 7. 8. 2017 bylo sklizeno 87,4 % ploch (344,5 tis. ha) s průměrným hektarovým výnosem 2,92 t/ha.

Kvalita obilovin: k 3. 8. 2018 bylo v laboratoři Agrotestu fyto, s.r.o. analyzováno na kvalitu podle požadavků ČSN 461100-2 pro pšenici potravinářskou 91 vzorků pšenice sklizně 2018 z celkem plánovaných 500. Analyzované vzorky byly sklizeny v rozmezí 22. 6. až 24. 7. 2018. Nejvíce analyzovaných vzorků pochází z kraje Jihomoravského (41) a Zlínského (24). Z analyzovaných 91 vzorků vyhovělo 90 vzorků (tj. 99 %) požadavkům na číslo poklesu (norma 220 s: min 187 s, max 402 s) a 87 vzorků (96 %) na obsah dusíkatých látek (norma 11,5 %: min 9,3 %, max 18,9 %). Na sedimentační index (norma 30 ml: min 19 ml, max 73 ml) vyhovělo 86 vzorků (tj. 95 %), na objemovou hmotnost (norma 76,0 kg/hl: nub 72,8, max 84,6 kg/hl) 79 vzorků (tj. 87 %).

Kvalitu pšenice je možno hodnotit zatím jako dobrou. Ve srovnání s loňským rokem jsou zatím vyšší průměrné hodnoty N-látek a Zelenyho testu, což je částečně způsobeno dočasně vyšším zastoupením vzorků z oblastí postižených suchem (kraj Jihomoravský, Středočeský), které byly sklizeny dříve. Jak jsou postupně analyzovány vzorky z ostatních oblastí, tyto průměrné hodnoty budou pravděpodobně klesat. Objemová hmotnost je zatím překvapivě na dobré úrovni, pouze z výše uvedených oblastí (zejména kraji Jihomoravský, Středočeský) se vyskytují vzorky s drobnějším zrnem. Hodnoty čísla poklesu jsou obecně vysoké.

Průběžná zpráva o výskytu mykotoxinů – pšenice

Ze 36 dosud analyzovaných vzorků pšenice mělo 15 vzorků (42 %) negativní obsah DON, tj. menší než limit detekce použité metody (20 µg/kg) a všechny  vzorky (100 %) měly negativní obsah ZEA (< 2 µg/kg). Maximální obsah DON byl zjištěn ve výši 477 µg/kg (Karlovarský kraj, odrůda Viriato, předplodina kukuřice).

Všechny vzorky vyhověly limitu pro potravinářskou pšenici, který činí podle nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 pro DON 1250 µg/kg a pro ZEA 100 µg/kg.

Mezi dosud analyzovanými vzorky je ve srovnání s loňským rokem vyšší podíl vzorků kontaminovaných mykotoxinem DON, hodnoty jeho obsahu však jsou nízké. obsah ZEA zjištěn nebyl u žádného vzorku.

Průběžná zpráva o kvalitě sklizně sladovnického ječmene 2018

K 31. 7. 2018 bylo kompletně analyzováno 31 vzorků ječmene. Vzorky pocházely z kraje Královéhradeckého (12), Jihomoravského (10), Středočeského (6) a Zlínského (3). V souboru bylo zastoupeno 14 vzorků ozimých sladovnických odrůd. Analyzované vzorky byly sklizeny v období od 22. 6. do 15. 7. 2018.

Průměrná vlhkost analyzovaných vzorků byla 12,3 % (normě nevyhovělo 6,5 % vzorků). Průměrná hodnota přepadu na sítě 2,5 mm byla 83,5 % (min. 35,3 %, max. 97,0 %). Požadavkům na hodnoty přepadu (min. 85 %) nevyhovělo 39 % vzorků. Příznivý je obsah příměsí. Průměrný obsah zrnových příměsí sladařsky nevyužitelných byl 1,7 % (min. 0,3 %, max. 3,7 %) a požadavku normy nevyhověla 6,5 % vzorků. Průměrný obsah zrnových příměsí sladařsky částečně využitelných byl 4,4 % (min. 0,4 %, max. 8,8 %) a požadavku normy nevyhovělo 10 % vzorků. Průměrný obsah dusíkatých látek v zrnu ječmene byl 13,2 % (min. 11,7 %, max. 15,9 %) a požadavku normy nevyhovělo 84 % vzorků. Požadavkům na klíčivost nevyhovělo 97 % vzorků a průměrná klíčivost byla zjištěna 98,3 % (min. 95 %, max. 100 %).

Na základě dosud analyzovaných vzorků z letošní sklizně lze předpokládat vysoký obsah dusíkatých látek v zrnu ječmene a nízké hodnoty přepadu na sítě 2,5 mm. Příznivé je, že se prozatím nevyskytla biologicky a fyziologicky poškozená zrna.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR