KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Dotační program 9H – Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí

20/05/20
Ing. Eva Chromečková

V Praze dne 15. května 2020 – Od roku 2020 dochází ke změně znění dotačního programu 9.H. Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí i procesu jeho administrace (pro účast na veletrzích a výstavách v zahraničí konaných od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2020)

  • je snížena výše max. podpory, a to u dotačního podprogramu 9.H.a. do výše 80 tis. Kč na úhradu pronájmu výstavní plochy u firem, které se samostatně účastní veletrhu, kde má MZe oficiální expozici; do výše 30 tis. Kč na úhradu pronájmu výstavní plochy u firem, které se účastní ve společné expozici MZe; u dotačního podprogramu 9.H.b. do výše 80 tis. Kč na úhradu pronájmu výstavní plochy a do výše 80 tis. Kč na výstavbu stánku (bez vybavení a technických sítí),
  • o úhradu letenky u obou dotačních podprogramů bude možno požádat pouze pro účast na veletrzích a výstavách mimo země EU,
  • u dotačního podprogramu 9.H.b. bude možno podat žádost o dotaci pouze na 6 veletrhů během dotačního období.

Znění „Zásad“ pro rok 2020 je zde!
Do 31. 5. 2020 budou žadatelé doručovat Žádosti o dotaci s motivačním účinkem v jednom vyhotovení osobně nebo poštou na místně příslušný regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu (https://www.szif.cz/cs/szif-ro) dle adresy sídla (u právnické osoby) nebo dle adresy trvalého bydliště (u fyzické osoby). V období od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020 doloží tito žadatelé doklady prokazující nárok na dotaci elektronicky přes Portál farmáře Státního zemědělského intervenčního fondu.
Ostatní žadatelé (režim de minimis) budou podávat žádost o dotaci pro rok 2020 společně s doklady prokazujícími nárok na dotaci od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020.

AKTUÁLNÍ SITUACE – ZRUŠENÍ – POSUNUTÍ TERMÍNU VELETRHU/VÝSTAVY

Vzhledem k aktuální situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19 je při zrušení veletrhů či posunutí termínu jejich konání možno postupovat následujícím způsobem:

  • zrušení veletrhu – v případě, že byl veletrh/výstava zrušena rozhodnutím příslušné veletržní správy či Ministerstva zemědělství v důsledku vyšší moci či zájmu státu a nebude-li se z tohoto důvodu žadatel o dotaci akce účastnit, budou žadateli částečně uhrazeny skutečně vynaložené náklady na účast na zahraniční akci i v případě, že se neuskuteční. Jedná se o náklady uvedené v bodu 4 Dotace (dle Zásad pro rok 2020) s výjimkou úhrady nákladů na cestovní výlohy. Tuto skutečnost je nutné doložit čestným prohlášením o neúčasti na zahraniční akci z důvodu jejího zrušení na formuláři SZIF včetně potvrzení o zrušení akce (potvrzení od veletržní správy či MZe, případně printscreen obrazovky veletrhu s informací o zrušení veletrhu/výstavy), na kterém bude uvedeno datum rozhodnutí o ukončení akce, a čestným prohlášením na formuláři SZIF, že uhrazené náklady nebyly zpětně vráceny žadateli. Uznat lze platby za skutečně vynaložené náklady, které byly žadatelem provedeny nejpozději den před dnem, kdy bylo rozhodnuto o ukončení akce.
  • posunutí termínu veletrhu – v případě, že byl termín veletrhu/výstavy pouze posunut na období po 31. 5. 2020, žadatelé uvedou požadavek na výstavu/veletrh do žádosti pro
    rok 2021 (podají Žádost o dotaci elektronicky přes Portál farmáře – na jednu nebo více akcí dohromady), přičemž výdaje na položky uvedené v bodu 4 Dotace uskutečněné před 1. 6. 2020 (dle Zásad 2020) budou považovány za uznatelné výdaje (tedy náklady na již zaplacený registrační poplatek, pronájem výstavní plochy apod.). K žádosti na rok 2021 doloží žadatel čestné prohlášení o účasti na veletrhu či výstavě na formuláři Fondu včetně potvrzení o posunutí termínu akce (potvrzení od veletržní správy či MZe, případně printscreen obrazovky veletrhu s informací o posunutí termínu veletrhu/výstavy).

NOVÉ – POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA VELETRHY KONANÉ OD 1. 6. 2020 DO 31. 5. 2021
Všichni žadatelé budou nově postupovat při podávání žádostí o dotaci na veletrhy konané od 1.6. 2020 do 31. 5. 2021 následujícím způsobem:
Od 1. 6. 2020 bude každý žadatel (bloková výjimka – žadatelé prokazující motivační účinek, i ostatní žadatelé – „de minimis“) podávat jednu souhrnnou žádost o dotaci na Portálu
farmáře SZIF s uvedením všech veletrhů/výstav, kterých se chce během výše uvedeného období zúčastnit, s tím, že:

  • žadatelé, kteří vyjadřují motivační účinek (dříve na motivačním formuláři, tzn. žadatelé, kteří jsou malým nebo středním podnikem působícím v produkci a zpracování  zemědělských produktů spadajících do Přílohy I Smlouvy o fungování EU a jejich uvádění na trh) musí podat žádost o dotaci nejpozději den před zahájením realizace předmětu dotace (před objednáním a platbou letenky, výstavní plochy, stavby stánku nebo registračního poplatku) a
  • ostatní žadatelé („de minimis“) musí žádost o dotaci podat nejpozději 7 kalendářních dnů před zahájením veletrhu/výstavy.

Pokud se žadatel rozhodne zúčastnit se další(ch) výstavy(výstav), doplní tuto akci k Žádosti o dotaci Změnou žádosti o dotaci.
Po ukončení akce budou všichni žadatelé podávat elektronicky na Portálu farmáře SZIF
Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci, a to v období od 1. do 30. 6. 2021.

KONTAKTY
Kontaktní osobou pro administraci žádostí dotačního programu 9.H. je
od 1. 1. 2020 Ing. Antonín Zlatohlávek, Ph.D. (antonin.zlatohlavek@szif.cz), kontaktní osobou pro znění dotačního programu 9.H. je Ing. Bc. Jitka Borkovcová (jitka.borkovcova@mze.cz).

Příloha:

Motivační formulář
Smlouvy o fungování EU