KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Strategie Farm to Fork a Strategie pro biodiverzitu

25/05/20
Ing. Eva Chromečková

Zpráva o změně klimatu a půdě Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) odhaduje, že 25 – 30 % celosvětových emisí skleníkových plynů připadá na potravinový systém. Potravinové systémy významně přispívají ke znečištění ovzduší, půdy a vody a k produkci emisí skleníkových plynů, jakož i ke ztrátě biologické rozmanitosti.

Evropská komise oficiálně zveřejnila následující avizované strategie:

  • Strategii od zemědělce ke spotřebiteli (Farm to Fork Strategy – for a fair, healthy and environmentally-friendly food system)
  • Strategii pro biodiverzitu (EU Biodiversity Strategy for 2030 – Bringing nature back into our lives)

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_884

Cílem strategie je urychlit přechod na udržitelný potravinový systém, který by měl mít neutrální nebo pozitivní dopad na životní prostředí, který by byl schopný přizpůsobit se změně klimatu a současně by přispíval k jejímu zmírňování, zajišťoval by potravinovou bezpečnost a vytvářel takové prostředí, kde by zdravé stravování bylo pro občany EU snadnou volbou. Klíčovými nástroji pro podporu této strategie budou Společná zemědělská politika a Společná rybářská politika. Národní strategické plány Společné zemědělské politiky již přitom budou muset ambice Zelené dohody pro Evropu reflektovat.

Strategie od zemědělce ke spotřebiteli bude brát v úvahu také výsledky probíhajících hodnocení a zpráv Komise. Prostřednictvím konzultací budou shromážděny relevantní informace o výzvách, s nimiž se potýkají primární producenti, producenti potravin, zpracovatelé, maloobchodníci a občané. Před přijetím strategie nebude provedeno žádné posouzení dopadů. Na jednotlivé iniciativy této strategie budou aplikovány relevantní nástroje ke zlepšování právní úpravy. Posouzení dopadů bude provedeno pouze tam, kde se očekává, že takové iniciativy budou mít významné environmentální, sociální nebo ekonomické dopady.

Strategie Farm to Fork communication-annex-farm-fork-green-deal_en

Strategie pro biodiverzitu communication-annex-eu-biodiversity-strategy-2030_en

Zdroj: Ministerstvo zemědělství