KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu 2020

05/10/20

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 30. září 2020

30.9.2020 – Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zhoršil, ale zůstal celkově normální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR v průměru mírně klesala.

Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu příliš nezměnil a tvoří 40 % všech objektů.

Srážkové úhrny z konce minulého týdne způsobily zvýšení vodnosti toků na většině území České republiky. V některých profilech v Povodí Moravy a Povodí Odry došlo k dosažení II. a III. Stupňů povodňové aktivity. Výraznější škody však nebyly zaznamenány. Stav vodních toků v horní části povodí je na většině území setrvalý nebo klesající na dolních tocích ještě může docházet k mírnému vzrůstu hladin vlivem dotoku.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 73 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády.

Přílohy:

Informační zpráva o hydrologické situaci k 30. 9. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 30. 9. 2020 (PDF, 462 KB)

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR