KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Doručování dokumentů ze SZIF do datové schránky žadatele

06/10/20

Vzhledem k častým dotazům ze strany žadatelů a zpracovatelů projektů zejména v rámci projektových opatření Programu rozvoje venkova informujeme žadatele o postupu publikování dokumentů na Portálu farmáře žadatele po doručení dokumentů ze SZIF prostřednictvím datové schránky.

Primárním komunikačním kanálem pro doručování dokumentů ze SZIF je datová schránka žadatele. V případě, že má žadatel zřízenou datovou schránkou (DS), jsou žadateli dokumenty doručovány do DS. Dokument dodaný do DS adresáta se považuje za doručený okamžikem přihlášení adresáta do DS. Pokud se ale adresát do DS nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument připraven k vyzvednutí (tj. dodán do DS), považuje se písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty.

Nad rámec legislativních požadavků byla ze strany SZIF zapracována funkcionalita, která dokument doručený adresátovi prostřednictvím DS dle výše uvedených pravidel, publikuje sekundárně i na Portálu farmáře žadatele pro komfortnější a komplexnější zobrazování informace o odesílaných dokumentech žadateli ze strany SZIF.

Informační systém datových schránek je ve vztahu k informačnímu systému SZIF externí službou, proto může docházet k časové prodlevě mezi doručením dokumentu prostřednictvím DS a dodatečným publikováním takového dokumentu v Portálu farmáře – tato prodleva může činit až 2 hodiny.

Výše uvedené se týká dokumentů v rámci opatření/programů:
– Projektová opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020
– Jednotná žádost včetně zařazení a změny zařazení AEKO, EZ a NAEKO a NEZ
– Lesnická opatření (žádosti i zařazení a změny zařazení):
– Zalesňování zemědělské půdy
– Zachování porostního typu hospodářského souboru
– Ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin
– Natura 2000 v lesích
– Lesnicko-environmentální opatření
– opatření PUZČ
– DZES
– SOT s vínem
– Národní dotace dle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro příslušný rok (všechny dotační programy)
– SOT mimo IACS