KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 11. kolo příjmu žádostí

12/10/20

Dne 7. 10. 2020 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“).

Jedná se o Obecné podmínky Pravidel a Specifické podmínky Pravidel operací 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 11. kola příjmu žádostí.

Změny Obecných podmínek Pravidel:

Změna podmínky kapitoly 4 písm. x), kde je vypuštěna možnost nápravného opatření.
Byl posunut datum, ke kterému má být žadatel zapsán v Evidenci skutečných majitelů, na datum podpisu Dohody o poskytnutí dotace a zavedena možnost nápravného opatření.
V případě operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství bylo umožněno žadatelům v případě nižší zakázky než 500 000 Kč bez DPH realizovat nákup koní pro těžbu dřeva přímým nákupem. Tato změna se vztahuje i na projekty zaregistrované v 1. – 10. kole příjmu žádostí.
V kapitole 13 Způsob účtování žadatele/příjemce dotace a způsob účtování o poskytované dotaci byly z její působnosti, s ohledem na nově zavedené zjednodušené vykazování a tedy i významnou změnu administrace, vyloučeny operace 1.1.1 Vzdělávací akce a 1.2.1 Informační akce.
S ohledem na epidemiologickou situaci s COVID 19 byla prodloužena doba realizace pro vzdělávací a informační akce o 12 měsíců. Tato změna se vztahuje i na projekty zaregistrované v 1. – 10. kole příjmu žádostí.

Změna u operací 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce:

V kapitole 8 „Seznam předkládaných příloh“, písm. b) a c) byla opravena tisková chyba v případě termínu odevzdání povinných i nepovinných příloh k Žádosti o dotaci. „Všechny tyto přílohy je žadatel povinen předložit do 5. 1. 2021 do 18:00 hodin“ (vlivem tiskové chyby byl uveden rok 2020).

Pravidla v revizích i v čistopise jsou k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace – Program rozvoje venkova na období 2014–2020 a příslušné opatření/operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova
2014–2020.

Přílohy

Zpřesněné Obecné podmínky pro 11. kolo – čistopis (7. 10. 2020) (PDF, 1 MB)
Zpřesněné Obecné podmínky pro 11. kolo – revize (7. 10. 2020) (PDF, 1 MB)
Zpřesněné Specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 11. kolo příjmu žádostí – Operace 1.1.1 Vzdělávací akce, Operace 1.2.1 Informační akce – čistopis (7. 10. 2020) (PDF, 649 KB)
Zpřesněné Specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 11. kolo příjmu žádostí – Operace 1.1.1 Vzdělávací akce, Operace 1.2.1 Informační akce – revize (7. 10. 2020) (PDF, 592 KB)