KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

PGRLF informuje o milostivém létu pro dlužníky

27/12/21

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. informuje dlužníky o možnosti využít do 28.1.2022  institut tzv. „milostivého léta“.

PGRLF informuje o milostivém létu pro dlužníky

 21. 12. 2021


Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. informuje dlužníky o možnosti využít do 28.1.2022 ke splacení svých dluhů, jež jsou exekučně vymáhány (exekuce zahájena do 27.10.2021),  institut tzv. „milostivého léta“, upraveného zákonem č. 286/2021 Sb. Milostivé léto mohou využít jen dlužníci, jež jsou fyzickými osobami, kterým dává příležitost, splatí-li jistinu vymáhaného dluhu, osvobodit se od placení jeho dalšího příslušenství.

Právně je institut milostivého léta upraven zákonem č. 286/2021, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Uvedená právní úprava představuje časově omezenou možnost v období od 28.10.2021 do 28.1.2022 dlužníkům veřejných institucí a právnických osob, v nichž má stát nebo územní samosprávný celek většinovou majetkovou účast, splatit dluhy a zároveň ušetřit za příslušenství dluhu a za náklady samotné exekuce.

Pokud dlužník uhradí exekutorovi částku ve výši aktuální dlužné jistiny a odměnu exekutora ve výši 750 Kč zvýšenou o DPH, je-li exekutor jejím plátcem, bude dlužník osvobozen od povinnosti hradit další příslušenství dluhu. Platba však musí být exekutorovi složena nebo připsána na účet nejpozději 28.1.2022. Dlužník by měl při platbě do zprávy pro příjemce uvést své jméno, poznámku o milostivém létu, případně odkaz na výše uvedený zákon
a správný variabilní symbol. Při splnění podmínek definovaných v právní úpravě exekutor exekuci zastaví a rozhodne o osvobození od placení příslušenství.

Podmínkou je, aby byl dluh vymáhán v exekučním řízení zahájeném do 27.10.2021 a současně ohledně dlužníkova majetku nebylo vedeno insolvenční řízení. Milostivé léto se nevztahuje na správní nebo daňové exekuce a rovněž se neuplatní na peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce, které byly dlužníkovi uloženy v trestním řízení pro úmyslný trestní čin, pro pohledávky na náhradu škody na zdraví, náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a pro pohledávky na výživném či náhradním výživném.

Podmínky:

  • Dlužníkem je fyzická osoba.
  • Dlužnou částku, kterou je možné během milostivého léta výhodně splatit, dlužník dluží oprávněnému, kterým je stát, územní samosprávný celek nebo také právnická osoba, ve které má stát nebo územní samosprávný celek většinový majetkový podíl.
  • Ohledně dluhu je vedeno exekuční řízení. Pokud exekuční řízení nebylo zahájeno, není možné milostivé léto uplatnit. Milostivé léto lze aplikovat pouze na ta exekuční řízení, která byla zahájena do 27.10.2021 včetně.
  • Dluh vymáhá soudní exekutor. Milostivé léto se nevztahuje na soudní výkon rozhodnutí ani na správní nebo daňové exekuce.
  • Milostivé léto se rovněž nevztahuje na majetkové sankce uložené za úmyslný trestný čin, na dluhy vzniklé z odpovědnosti za úmyslné porušení právní povinnosti, ani na dluhy vzniklé z odpovědnosti za škodu na zdraví a dluhy na výživném.

Více informací (včetně příloh) naleznete ZDE.

Zdroj: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.