KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

SZIF začíná vyplácet podporu VCS, zahrnuje i cukrovou řepu a zeleninu s vysokou pracností

09/12/21

Pro případné dotazy je k dispozici infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.

SZIF začíná vyplácet podporu VCS, zahrnuje i cukrovou řepu a zeleninu s vysokou pracností


Praha  6.  prosince  2021

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) spouští vydávání rozhodnutí na dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS). Ta směřuje k citlivým sektorům, které se potýkají s určitými obtížemi. Přitom jsou důležité z hospodářských, sociálních nebo environmentálních důvodů.

Součástí VCS je také cukrová řepa a druhy zeleniny s vysokou a velmi vysokou pracností. Právě u těchto 3 titulů VCS bylo zahájeno vydávání rozhodnutí. Letos si o dotaci na cukrovku požádalo
898 žadatelů, mezi které se rozdělí přes 418 milionů korun. Sazba pro rok 2021 je 6 807,24 na hektar.

V případě zeleninových druhů se podpora týká zeleniny s vysokou pracností a velmi vysokou pracností. O dotaci na prvně jmenovanou požádalo 130 pěstitelů. Poputuje mezi ně téměř 12,8 milionů korun. SZIF dále obdržel 343 žádostí na zeleninu s velmi vysokou pracností, v rámci této podpory bude rozděleno přes 80 milionů korun.

Sazby uvedených plateb: 
VCS – Zelenina s vysokou pracností 3 230,45 na hektar
VCS – Zelenina s velmi vysokou pracností 9 888,78 na hektar

Pro urychlení výplat se žadatelé mohou vzdát práva na odvolání. Mohou tak učinit přes Portál farmáře v části Ostatní podání. Případně lze využít formulář „Prohlášení o vzdání se práva na odvolání“  na webových stránkách www.szif.cz  / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost.

SZIF  zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datových schránek, nebo na Portál farmáře. Pouze v případě, že žadatel nemá datovou schránku, ani přístup k účtu na Portálu farmáře, doručí mu rozhodnutí pošta. Žadatelé, kteří potřebují obnovit přístup do Portálu farmáře SZIF/eAgri, najdou potřebné informace na https://www.szif.cz/cs/faq.

Pro případné dotazy je k dispozici infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.

Oddělení tiskové SZIF
e-mail: press@szif.cz
mobil: +420 733 696 550

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky a Národní dotace. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina.