KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Co je Nitrátová směrnice

28/08/07

Seznámení s problematikou nitrátové směrnice

Co je to nitrátová směrnice?
 
 • předpis Evropské unie (91/676/EHS) vytvořený pro ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělství
 • jeden z 19 zákonných požadavků na hospodaření, které budou kontrolovány v systému kontroly dotací („cross compliance“)
 • u nás je nitrátová směrnice uplatněna v § 33 vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb.)
 • prováděcím předpisem je nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech (zkráceně NV 103/2003)
 
Co to jsou zranitelné oblasti?
 
 • zranitelné oblasti dusičnany, zkratka ZOD
 • jsou to oblasti, kde se vyskytují vody znečištěné dusičnany ze zemědělských zdrojů
 • jsou vymezeny v hranicích katastrálních území (k.ú.)
 
Jak se má hospodařit ve zranitelných oblastech dusičnany (ZOD)?
 
 • zemědělské hospodaření upravuje akční program nitrátové směrnice (NV 103/2003)
 • požadované způsoby hospodaření závisí na půdních a klimatických podmínkách
 • k tomu je využito údajů o bonitaci půdy (bonitované půdně ekologické jednotky, BPEJ)
 • zemědělci zařazení v registru půdy (LPIS) mají možnost získat na příslušné zemědělské agentuře informace o přikázaných způsobech hospodaření na jednotlivých půdních blocích nebo jejich dílech
 
Jaký je harmonogram nitrátové směrnice?
 
 • první akční program je platný pro období 2004 – 2007, druhý pro období 2008 – 2011
 • první vymezení ZOD bylo schváleno 3.3.2003, s účinností od 11.4.2003
 • zranitelné oblasti i akční program podléhají přezkoumání a úpravám každé čtyři roky
 • přezkoumání se provádí na základě vyhodnocení účinnosti opatření vyplývajících
  z přijatého akčního programu
 • druhé vymezení ZOD bylo schváleno 11.7.2007, s účinností od 1.9.2007