KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Roste podíl vlastní obhospodařované půdy

02/09/14

Roste podíl vlastní obhospodařované půdy 29. 8. 2014 – Od roku 2000 do roku 2013 se v České republice výrazně zvýšil podíl obhospodařované půdy ve vlastnictví zemědělských subjektů, přesto však zůstává velmi nízký ve srovnání s ostatními státy Evropské unie. Snížil se počet pracujících v zemědělství a ubylo zemědělské půdy, především orné. Pokračoval útlum chovu […]

Roste podíl vlastní obhospodařované půdy

29. 8. 2014 – Od roku 2000 do roku 2013 se v České republice výrazně zvýšil podíl obhospodařované půdy ve vlastnictví zemědělských subjektů, přesto však zůstává velmi nízký ve srovnání s ostatními státy Evropské unie. Snížil se počet pracujících v zemědělství a ubylo zemědělské půdy, především orné. Pokračoval útlum chovu skotu, prasat a drůbeže, naopak rostly početní stavy ovcí, koz a koní. Na šestinásobek se zvýšil počet ekologicky hospodařících subjektů. To jsou hlavní závěry vyplývající ze Strukturálního šetření v zemědělství 2013.

Závěry Strukturálního šetření v zemědělství 2013 dnes v Českých Budějovicích na výstavě Země živitelka prezentoval Jiří Hrbek, ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ. „Výsledky Strukturálního šetření 2013 potvrzují některé trendy zaznamenané v předcházejících zjišťováních. Je to například kontinuální snižování výměry obhospodařované zemědělské půdy, které od roku 2000 ubylo téměř 113 tisíc ha,“ uvedl Hrbek.

Ubývá orné půdy, ale zvyšuje se podíl vlastní půdy
Od roku 2000 ubylo 249 tis. ha, tj. 9,1 % orné půdy, výrazně se snížily výměry chmelnic (−25,7 %). Naopak vzrostly plochy vinic (+40,6 %) a trvalých travních porostů (+16,8 %). Jedním ze zásadních zjištění Strukturálního šetření 2013 je postupný vzrůst podílu vlastní půdy oproti najaté půdě. Tento podíl se zvýšil ze 7,6 % v roce 2000 na 25,7 % v roce 2013. Největší přírůstky ve výměře vlastní půdy byly zaznamenány ve Středočeském a Jihočeském kraji.

Počty zemědělců klesají
Pokračuje i trend snižování počtu pracujících v zemědělství, který přetrvává již od počátku devadesátých let minulého století. Od roku 2000 ubyla v zemědělském sektoru téměř pětina pracovních míst. Zároveň se mění i věková struktura, počet osob v kategorii do 44 let věku se snížil o 40,4 %, zatímco počet pracovníků nad 55 let o 89,1 % vzrostl. K největšímu nárůstu počtu pracovníků nad 65 let věku došlo v Jihomoravském, Středočeském a Plzeňském kraji, k nejmenšímu pak v krajích Zlínském, Pardubickém a Vysočina.

Pěstuje se více řepky a kukuřice, rostou početní stavy ovcí, koz a koní
V rámci osevních ploch jednotlivých plodin vzrostly výměry především u řepky (+88 tis. ha) a kukuřice (+74 tis. ha), naopak ubylo ploch osetých víceletými pícninami (−136 tis. ha), ječmenem (−96 tis. ha) nebo pšenicí (−85 tis. ha). Pokračuje také útlum chovu skotu (−176 tis. ks), prasat (−1,9 mil. ks) a drůbeže (−5,0 mil. ks). Naopak rostou početní stavy ovcí (+202,6 %), koz (+121,2 %) a koní (+45,1 %).

Ekologicky hospodařící farmy
Od roku 2000 se podstatně zvýšilo zastoupení ekologicky hospodařících subjektů: jejich počet stoupl na šestinásobek (2 635 subjektů v roce 2013) a výměra ekologicky obhospodařované půdy se zvýšila téměř třiapůlkrát (na 443 tis. ha). Nejčastějšími ekologicky pěstovanými kulturami jsou trvalé travní porosty (39,6 % jejich celkové výměry) následované ovocnými sady (23,3 % celkové výměry) a léčivými a kořeninovými rostlinami (15,5 % celkové výměry). Ekologické chovy zahrnují zejména ovce (44,2 % jejich celkových stavů), kozy (39,0 %) a koně a osly (24,5 %).

Mezinárodní srovnání
Při porovnání dat z Agrocenzu 2010, který proběhl ve všech státech Evropské unie, vyplývají pro Českou republiku některé výrazné rozdíly. Především je to velikost zemědělských subjektů, a to jak průměrná (152,4 ha na subjekt ve srovnání s průměrem EU28, který představuje pouhých 14,4 ha na subjekt), tak absolutní – v ČR je nejvyšší podíl zemědělských subjektů s výměrami nad 500 ha.

Výrazně vyšší oproti ostatním státům je v ČR i podíl subjektů právnických osob (13,5 %; v celé EU28 jsou to pouze 3,0 %). Ve srovnání s ostatními státy EU28 zaujímá v České republice významné postavení také ekologické zemědělství: v podílu ekologicky hospodařících subjektů se ČR umístila na 2. místě (po Rakousku) a v podílu ekologicky obhospodařované zemědělské půdy na 4. místě.

Další informace naleznete v publikaci „Strukturální šetření v zemědělství 2013“:
www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/p/270151-14

Kontakt:
Ing. Jiří Hrbek
Odbor statistiky zemědělství,
lesnictví a životního prostředí ČSÚ
Tel.: 274 052 331
E-mail: jiri.hrbek@czso.cz

ČSÚ TK FSS – prezentace

zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz »