KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

XVII. Rostlinolékařské dny – Integrovaná ochrana rostlin pro zdraví, výnosy a kvalitu

13/10/14

XVII. Rostlinolékařké dny na téma:  Integrovaná ochrana rostlin pro zdraví, výnosy a kvalitu Česká společnost rostlinolékařská za spoluúčasti Ministerstva zemědělství,Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělskéhoČAZV – odboru rostlinolékařstvíAgrární komory České republiky pořádá ve dnech 5. a 6. listopadu 2014 v Pardubicích pod záštitouministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky XVII. ROSTLINOLÉKAŘSKÉ DNYna téma:INTEGROVANÁ OCHRANA ROSTLIN PRO ZDRAVÍ, […]

XVII. Rostlinolékařké dny na téma:

 Integrovaná ochrana rostlin pro zdraví, výnosy a kvalitu

Česká společnost rostlinolékařská

za spoluúčasti

Ministerstva zemědělství,
Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského
ČAZV – odboru rostlinolékařství
Agrární komory České republiky

pořádá ve dnech 5. a 6. listopadu 2014 v Pardubicích

pod záštitou
ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky

XVII. ROSTLINOLÉKAŘSKÉ DNY
na téma:
INTEGROVANÁ OCHRANA ROSTLIN PRO ZDRAVÍ, VÝNOSY A KVALITU

Konference je určena pracovníkům zemědělské prvovýroby, oblasti služeb, státní a veřejné správy, pěstitelským svazům, institucím na úseku vědy, výzkumu a vzdělávání.

Přednášky

5. 11. 2014: Plenární zasedání – hlavní sál

o Slavnostní zahájení
Ing. Vladimír Řehák, CSc., předseda České společnosti rostlinolékařské
o Úvodní slovo
Ing. Zdeněk Trnka, ředitel odboru rostlinných komodit, MZe ČR
o Záměry Agrární komory při naplňování strategie českého zemědělství a možnosti spolupráce s dalšími nevládními organizacemi
Ing. Miroslav Toman, Prezident Agrární a Potravinářské komory ČR
o Rostlinolékařská péče je součástí činnosti ÚKZÚZ
Ing. Daniel Jurečka, ředitel ÚKZÚZ Brno
o Zavádění integrované ochrany rostlin do českého zemědělství z pohledu MZe ČR
Ing. Michal Hnízdil, MZe ČR Praha
o Význam ochrany rostlin v pojetí integrované ochrany rostlin, problémy a řešení v ČR
Ing. Vladimír Řehák, CSc., ČSR, Praha
o Předávání ocenění v oboru rostlinolékařství
Slavnostní ceremoniál

5. 11. 2014 odpoledne – hlavní sál – Integrovaná ochrana rostlin

o Poskytování informací pro zemědělce o integrované ochraně rostlin
Ing. Jakub Beránek, Ph.D., Ing.Štěpánka Radová, Ph.D., ÚKZÚZ Brno
o Výsledky českého a evropského aplikovaného výzkumu využitelné při zavádění IOR
Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc., VÚRV, v.v.i., Praha, Ing. Michal Hnízdil, MZe ČR Praha
o Agronomické aspekty jako součást IOR
Prof. Ing. Jan Křen, CSc., Mendelova univerzita v Brně
o Vliv různých systémů hospodaření na změny půdních vlastností v souvislosti s integrovanou ochranou rostlin
Ing. Vladimír Smutný, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně
o Moderovaná beseda s přednášejícími a hosty na téma: „Co přinese integrovaná ochrana rostlin našemu zemědělství?“

6. 11. 2014 – salonek: Účinnými přípravky proti chorobám, škůdcům a plevelům

o Projekt Opylovači, příspěvek firmy Syngenta k zachování biodiverzity
Ing. Karol Šandal, CSc., Syngenta Bratislava
o Nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin
Ing. Jozef Kotleba, výkonný ředitel Slovenské asociace ochrany rostlin
o Integrovaná ochrana luskovin
Ing. Antonín Vaculík, RNDr. Michal Ondřej, CSc., Ing. Prokop Šmirous, CSc., AGRITEC výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. Šumperk
o Uplatňování integrované ochrany rostlin v lesním hospodářství
Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Strnady
o Přípravky firmy DOW proti škodlivým organizmům
Ing. Petr Vlažný, DOW AgroSciences Praha
o Přípravky firmy DuPont
Ing. Gerhard Herda, Ph.D., DuPont Praha
o Příspěvek firmy k rozvoji prostředků pro ochranu rostlin
Ing. Jiří Vašek, Agrovita, s.r.o., Praha

6. 11. 2014 – hlavní sál: Aktuální problémy ochrany rostlin

o Problém fuzarióz a jejich rizika
RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., VÚP, spol. s r.o., Troubsko
o Trendy českého zemědělství
Ing. Miroslav Florián, Ph.D., ÚKZÚZ Brno
o Ochrana vod, vliv směsí pesticidů na vodní organizmy
Prof. Luděk Bláha, Ph.D., RECETOX, PřF MU Brno
o Ochrana proti bázlivci kukuřičnému Diabrotica virgifera v Rakousku
Dipl.Ing.Kurt Foltin, Agrods Wulkaprodersdorf, Rakousko
o Ochrana proti zaviječi kukuřičnému(Ostrinia nubilaris) v Rakousku
Dipl.Ing.Wolfgang Deix, Abteilung Landwirtschaftliche Bildung,Land Niederösterreich
o Ošetření osiva bez chemie pomocí nízko energetických elektronů metodou e-ventus
Dr. Ing. Olaf Roder, MBA, Evonta

Změna programu vyhrazena

Organizační informace

Datum konání konference: 5. a 6. listopadu 2014
Místo: Dům techniky, nám. Republiky 2686, Pardubice
Vložné: 1200,-Kč vč. DPH, snížené vložné pro členy ČSR a studenty 600,- Kč vč. DPH.
Při účasti jen na druhém dni konference vložné pouze 400,- Kč vč. DPH.
Prosíme, plaťte převodem na účet 0201900339/0800, variabilní symbol – 115, konstantní symbol – 0308. Vložné zahrnuje režijní náklady, občerstvení, sborník, účast na společenském večeru.
Ubytování: Pro účastníky konference je rezervován hotel v centru Pardubic. Nocleh si rezervují a hradí účastníci sami! Pokud máte o ubytování zájem, rezervujte si jej na dále uvedeném kontaktu.

Organizační garant:
Ing.  Jaroslava Čechová, mobil +420 725 579 039 e-mail: jaroslava.cechova@centrum.cz
Ing. Milan Zapletal, tel. +420 724 006 988, e-mail: milan.zapletal@klikni.cz
Ing. Antonín Svoboda, tel. +420 221 082 270, e-mail: sekretariat@rostlinolekari.cz

Přihlášku zašlete po zaplacení vložného na níže uvedenou adresu ČSR,
e–mailem na adresu: sekretariat@rostlinolekari.cz nebo
faxem +420 221 082 270

nejpozději do 31. října 2014!

Vložné může být uhrazeno i v hotovosti (proti potvrzení) v místě konání konference.
Přihláška i program jsou také k dispozici na http://www.rostlinolekari.cz

Těšíme se na setkání s Vámi letos i v dalších letech

Česká společnost rostlinolékařská

Pozvánka ke stažení včetně dalších informací