KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

SZIF vydává rozhodnutí k dotacím na zatravňování orné půdy, drah soustředěného odtoku a ochranu čejky chocholaté

10/03/20

Zemědělcům bude rozdělena podpora v celkové výši 140 milionů korun.

SZIF vydává rozhodnutí k dotacím na zatravňování orné půdy, drah soustředěného odtoku a ochranu čejky chocholaté

09. 03. 2020


Praha 9. března 2020 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pokračuje ve vyplácení dotací na Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO), o které si zájemci požádali v loňském roce. Jedná se o dotace na zatravňování orné půdy, drah soustředěného odtoku a na ochranu čejky chocholaté. Zemědělcům bude rozdělena podpora v celkové výši 140 milionů korun.

K dotaci na zatravňování orné půdy (podopatření E) bylo za rok 2019 podáno 2 248 žádostí. Zájemcům bude rozdělena částka ve výši 131 085 520,- korun. Toto opatření podporuje přeměnu orné půdy na travní porost v erozně ohrožených oblastech, dále v ochranných pásmech vodních zdrojů, v oblastech zranitelných dusičnany a také podél vodních útvarů. Cílem je zpomalení povrchového odtoku vody z orné půdy, zvýšení retence vody a snížení rizika eroze.

Žádost o dotaci na ochranu čejky chocholaté (podopatření G) podalo v loňském roce celkem 46 zájemců, mezi něž bude rozdělena částka ve výši 7 970 020,- korun. Toto dotační opatření je zaměřeno na podporu populace čejky chocholaté a dalších druhů ptáků, kteří jsou vázáni na ornou půdu v zemědělské krajině a to formou ochrany jejich přirozených hnízdišť v období rozmnožování.

O dotaci na zatravňování drah soustředěného odtoku (podopatření H) požádalo v roce 2019 celkem 7 zájemců, kterým bude rozdělena částka ve výši 956 521,- korun. Toto opatření podporuje převod orné půdy na travní porost se zaměřením na dráhy soustředěného odtoku definované v registru půdy LPIS. Cílem je zpomalení povrchového odtoku vody z orné půdy, což povede ke snížení rizika eroze a splachů ornice do vod.

Výše uvedené dotační tituly jsou součástí Agroenvironmentálně-klimatických opatření a spadají pod tzv. neprojektová opatření v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). Žádost o dotaci se podává prostřednictvím Jednotné žádosti. Informace o výpočtu platby jsou uvedeny v Příručce pro žadatele pro rok 2019, která je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz / PRV, v sekci „Ke stažení“, ve složce „Metodiky a příručky“.

Dotaci lze poskytnout pouze na základě pravomocného rozhodnutí. Výplatu je možné urychlit vzdáním se práva na odvolání. Tento právní úkon je však třeba učinit teprve po obdržení rozhodnutí. Dřívější podání nemá právní účinek. Formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce „Jednotná žádost“. Lze jej podat jedním z následujících způsobů:
1. prostřednictvím Portálu farmáře,
2. přes datovou schránku,
3. osobně na místně příslušném regionálním pracovišti SZIF,
4. poštou,
5. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu podatelna@szif.cz.

V případě jakýchkoliv dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonního čísla 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.

Lenka Rezková
tisková mluvčí SZIF

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina.