KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – mimořádných okolností – nedodržení termínu seče a zasetí meziplodiny

28/07/20

Lhůta pro podání ohlášení vyšší moci – mimořádných okolností je 15 dnů ode dne, kdy je tak žadatel schopen učinit (tj. nejpozději do 15-ti dnů od 31. 7.).

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – mimořádných okolností – nedodržení termínu seče a zasetí letní meziplodiny

22. 07. 2020


Na základě množících se dotazů veřejnosti sdělujeme, že v případě zásahu vyšší moci – mimořádných okolností z důvodu nadměrných dešťových srážek a s tím spojené nedodržení podmínky termínu seče do 31. 7. a termínu zasetí letní meziplodiny do 31. 7., může žadatel tuto skutečnost oznámit Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a to na formuláři k tomu určeném („Ohlášení“).

Jako doklad prokazující danou vyšší moc bude žadatel předkládat Potvrzení příslušného hydrometeorologického ústavu o úhrnu srážek v dané období v dané lokalitě.

Lhůta pro podání ohlášení vyšší moci – mimořádných okolností je 15 dnů ode dne, kdy je tak žadatel schopen učinit (tj. nejpozději do 15-ti dnů od 31. 7.).

Pokud dojde ze strany Českého hydrometeorologického ústavu k prodlevě vydání Potvrzení o úhrnu srážek, žadatel podá na SZIF v požadované lhůtě formulář „Ohlášení“ a Potvrzení o úhrnu srážek doloží později.

Formulář „Ohlášení“ a bližší informace budou žadateli poskytnuty na příslušném Oddělení příjmu žádostí a LPIS nebo na webu SZIF v sekci Jednotná žádost/Ke stažení/Oznámení o změně/Přílohy a Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – úmrtí, vyšší moci – výjimečných okolností, změny žadatele a ukončení zemědělské činnosti.