KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 9.9.2020

14/09/20

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 9. září 2020

9.9.2020 – Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zhoršil, ale zůstal celkově normální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR v průměru mírně klesala.

Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu příliš nezměnil a tvoří 37 % všech objektů.

V období od 2. 9. do 9. 9. 2020 byly zaznamenány významnější srážky pouze na území ve správě Povodí Odry a Povodí Moravy s celkovými úhrny až 65 mm. Průtoky ve vodních tocích jsou převážně setrvalé nebo pozvolna klesající. V porovnání aktuální hydrologické situace ve vodních tocích s dlouhodobými průměry pro měsíc září jsou nadprůměrné průtoky na území ve správě povodí Moravy, Odry a částečně také v dílčím povodí horní Vltavy. Na zbylém území České republiky jsou průtoky převážně podprůměrné ve srovnání s dlouhodobými průměry pro měsíc září (Povodí Labe 10 – 50 %, Povodí Ohře 50 – 65 %, dílčí povodí Berounky 25 – 50 %, dílčí povodí dolní Vltavy 16 – 270 %).

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 80 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády.

Přílohy:

Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 9.9.20

Informacni_zprava_hydrologicka_situace_020909