KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zpřístupnění formuláře žádostí o dotaci pro rok 2021 k dotačnímu programu 9.E.

02/12/20

Na Portálu farmáře SZIF, ale také na webových stránkách SZIF byla zveřejněna obecná příručka pro žadatele.

Zpřístupnění formuláře žádostí o dotaci pro rok 2021 k dotačnímu programu 9.E.

 

V Praze dne 1. prosince 2020

Na Portálu farmáře SZIF byl zpřístupněn formulář pro podání žádostí o dotaci na rok 2021. Tento formulář je k dispozici pouze žadatelům, kteří jsou do Portálu farmáře SZIF již zaregistrováni. Na Portálu farmáře SZIF, ale také na webových stránkách SZIF byla zveřejněna obecná příručka pro žadatele – ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI, dle které lze u dotačního programu 9.E. postupovat při podání formuláře žádosti o dotaci pro rok 2021 (dále jen „žádost“) prostřednictvím Portálu farmáře SZIF.

9.E. Školní závody

Žadatel podává na dotační program 9.E. jednu souhrnnou žádost, v rámci které žádá o dotaci k zabezpečení praktického vyučování žáků na základě spolupráce s jednou školou anebo se dvěma školami zároveň (pole „Přidat školu“).

Z důvodu nutnosti splnění motivačního účinku žádost musí být podána před zahájením realizace předmětu dotace.

Žadatel může od podání žádosti až do vydání rozhodnutí svou žádost změnit či upravit, přičemž výše dotace je stanovena na základě žadatelem předloženého formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci.
Termín podání žádosti pro rok 2021 na dotační program 9.E. je stanoven od 1. 12. 2020 do 31. 5. 2021 pro plnění účelu dotace v období od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021 s uznatelností vykazovaných žákohodin v rámci poskytovaného praktického vyučování uskutečněného nejdříve den po podání žádosti avšak zároveň pouze v období od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021.

K žádosti o dotaci se dokládají tyto povinné přílohy:
a) Doklad o jmenování Školním závodem.
b) Smlouva uzavřená mezi příslušnou školou a Školním závodem o poskytnutí pracoviště k zabezpečení praktického vyučování žáků, která by měla obsahovat minimálně:

1. obory vzdělání (název a kód) a druh činností, které budou žáci při praktickém vyučování vykonávat,
2. místo konání, časový rozvrh a délka praktického vyučování,
3. dobu účinnosti smlouvy,
4. datum a podpisy osob s oprávněním k zastupování školy a Školního závodu, razítka.