KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace k novele nařízení vlády č. 48/2017 Sb. o pravidlech podmíněnosti

07/01/21

Kompletní podrobné informace o požadavcích podmíněnosti najdete v příručce Průvodce kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2021.

Informace k novele nařízení vlády č. 48/2017 Sb. o pravidlech podmíněnosti

 4.1.2021

 Ve Sbírce zákonů č. 567/2020 Sb., částce 233 ze dne 23. 12. 2020, bylo zveřejněno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení vlády nabývá účinnosti 1. 1. 2021.

Nařízení vlády upravuje v příloze č. 1 znění povinného požadavku na hospodaření PPH 1/3, kterým je ověřováno dodržení maximálního limitu 170 kg N/ha použitých organických, organominerálních a statkových hnojiv v průměru zemědělského podniku. V souladu se zněním novelizovaného § 8 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů, se dodržení limitu hodnotí v období hospodářského roku, který se uzavře v kalendářním roce podání jednotné žádosti.

Ze stejného důvodu se sjednocuje znění požadavku PPH 1/5.

Dále nařízení vlády mění znění povinného požadavku na hospodaření PPH 4/9, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv a je prováděna kontrola skladování krmiv, z důvodu změny související evropské legislativy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, která upravuje rámec pro nastavení požadavků podmíněnosti.

Nařízení vlády také upravuje znění povinného požadavku na hospodaření PPH 10/2, kterým je kontrolováno, zda byl aplikovaný přípravek použit v souladu s účelem jeho povoleného použití. Úprava přizpůsobuje požadavek širšímu použití v souladu se zněním článku 91 nařízení (EU) č. 1306/2013, kterým se neomezuje pouze na aplikaci hodnoceného přípravku do plodiny.

Návazně na úpravu znění požadavků PPH 4/9 a 10/2 je v příloze č. 3 nařízení vlády navržena úprava hodnotících parametrů pro povinný požadavek na hospodaření tak, aby odpovídajícím způsobem vystihovaly textové znění daného požadavku.

Kompletní podrobné informace o požadavcích podmíněnosti najdete v příručce Průvodce kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2021.

Částka 233   Sbírky zákonů    ze dne 23.12.2020    (PDF, 2 MB)

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR