KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace pro žadatele o dotace na opatření M15 pro rok 2021

24/03/21

•Pro administraci žádostí o poskytnutí dotace a plnění podmínek podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb. v roce 2021 zůstává v platnosti Metodika pro rok 2020 (mimo níže uvedené).

Informace pro žadatele o dotace na opatření M15 pro rok 2021

 V Praze dne 18. března 2021

Informace k poskytování dotací podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření LESNICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ A KLIMATICKÉ SLUŽBY A OCHRANA LESŮ, a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů.

  • Vzhledem ke konci programového období Programu rozvoje venkova 2014-2020 nebude v roce 2021 již umožněn příjem nových žádostí o zařazení do podopatření 15.1.1 a 15.2.1. Doposud zařazené žádosti o dotaci budou i nadále administrovány.
  • Žádost o poskytnutí dotace doručí žadatel na místně příslušné OPŽL na formuláři, který si vygeneruje z aplikace fLPIS, a to nejpozději do 15. května 2021. Formulář bude mimo jiné obsahovat požadované údaje z LHP nebo LHO, jednoznačnou identifikaci porostních skupin, popř. etáží, které splňují podmínky pro získání dotace a plochu těchto porostních skupin. Termín řádného doručení žádostí o dotaci je v roce 2021 prodloužen o 2 dny, neboť 15. května 2021 připadá na sobotu. V souvislosti s epidemií COVID-19 může dojít k prodloužení termínu pro příjem žádostí. V případě posunutí termínu příjmu žádostí bude o této změně podána informace na stránkách eagri.cz.
  • V případě provádění obnovy zvolené etáže v rámci podopatření 15.1.1 a II.2.2 ve vybrané porostní skupině je nejpozději do 31. října posledního roku trvání závazku v obnovené etáži dodrženo zastoupení hlavních dřevin charakteristických pro porostní typ alespoň 50 %, nebo dodržen tvar lesa u lesa nízkého.
  • V rámci podopatření 15.2.1 je možno provést sběr reprodukčního materiálu do konce 5. roku závazku. Zároveň je nutné nejméně 2 dny před konáním sběru doložit ohlášení sběru reprodukčního materiálu.
  • Pro rok 2021 je stanoven směnný kurz pro žádosti o dotace podané podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb. ve výši 26,242 CZK/EUR. Pro dobíhající závazky z PRV 2007-2013 (Zachování hospodářského souboru lesního porostu podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb. a Zlepšování druhové skladby podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb.) je směnným kurzem 26,141 CZK/EUR.
  • Gesci za nařízení vlády č. 29/2016 Sb. má v rámci MZe Odbor environmentálních podpor PRV. Gesci za administraci žádostí a vyplácení dotací má v rámci SZIF Odbor přímých plateb a environmentálních podpor.
  • Pro administraci žádostí o poskytnutí dotace a plnění podmínek podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb. v roce 2021 zůstává v platnosti Metodika pro rok 2020 (mimo výše uvedené).