KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace z jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR, které se konalo 17. března 2021

24/03/21

Druhé letošní jednání představenstva, společné s dozorčí radou Agrární komory ČR, se konalo ve středu 17. března 2021.

Informace z jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR, které se konalo 17. března 2021

  22. 03. 2021


Druhé letošní jednání představenstva, společné s dozorčí radou Agrární komory ČR, se konalo ve středu 17. března 2021. Vzhledem k současným epidemiologickým opatřením se uskutečnilo online formou za účasti ministra zemědělství Miroslava Tomana. Do diskuze byl také zapojen Jindřich Fialka, náměstek sekce zemědělství a potravinářství a Martin Šebestyán, generální ředitel Státního zemědělského a intervenčního fondu.

Ministr Toman shrnul dosavadní vyjednávání k nastavení Společné zemědělské politiky. Krátce pohovořil o předsednictví Portugalska a priority resortu pro jednání na březnovém zasedání rady ministrů. Ubezpečil přítomné členy představenstva a dozorčí rady AK ČR o trvalém prosazování českých priorit, ke kterým patří nejenom flexibilita v nastavení podmínek podle potřeb členských států, v souladu s národními specifiky a parametry, ale také to, aby nová podoba SZP nepřinesla navýšení administrativní zátěže jak pro zemědělce, tak pro státní správu, a ve svém důsledku zajistila konkurenceschopnost evropské produkce.

Dále ministr Toman shrnul aktuální nákazovou situaci  v Evropě a České republice ve věci Afrického moru prasat a ptačí chřipky a upozornil na vydaná a aktualizovaná mimořádná veterinární opatření k ptačí chřipce. K této problematice se uskuteční jednání s Julií Klöckner, německou ministryní zemědělství a Grzegorzem Pudou, polským ministrem zemědělství. Mimo jiné bude česká strana požadovat balíček opatření, který by měla spustit Evropská komise pro sektor vepřového masa. Dále ministr informoval o schváleném rozpočtu pro národní dotace a jejich možném posílení až na úroveň 5 mld. Kč, které bude směřovat do prioritních programů 8 (nákazový fond); 13 (potravinářský průmysl); 18 (potravinové banky); 19 (režimy QCZ); 20 (životní pohoda hospodářských zvířat) a 2.A (genetický potenciál hospodářských zvířat). Diskuze proběhla i ke spuštění nově notifikovaných národních podpor formou zpřesnění zásad v tomto roce a připravovaném 12. investičním  kole Programu rozvoje venkova. V pondělí 15. března ministerstvo spustilo příjem žádostí pro druhou výzvu dotačního titulu Agricovid potravinářství, s celkovou alokací 3 mld. Kč. Žádosti resort přijímá do 30. dubna. Rozhodným obdobím pro posuzování žádostí bude 1. prosince 2020 až 28. února 2021.  Zásadní změnou je širší otevření podmínek tak, aby se o kompenzace přihlásilo více podniků. Pomoc směřuje hlavně k menším subjektům, které nedokázaly uplatnit produkci v maloobchodní síti.

Ke 12. kolu PRV proběhlo jednání Pracovní skupiny Monitorovacího výboru, která projednala návrh preferenčních kritérií pro připravované záměry v programu 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, s alokací na úrovni 3,75 mld. Kč s obálkami pro citlivé komodity a malé projekty; 4.2.1 Zpracování produkce, s plánovanou alokací 1,25 mld. Kč a 6.1.1. Zahájení činnosti mladých zemědělců, s alokací 200 mil. Kč. Monitorovací výbor se uskutečnil 24. března, kdy proběhla diskuze k preferenčním kritériím a hlavním parametrům Pravidel. Příjem žádostí je připraven od 15. června tohoto roku.

Diskuze prezidenta komory a zástupců Ministerstva zemědělství proběhla mimo jiné k možnosti prosadit na úrovni vlády a krizového štábu přednostní očkování zemědělců, potravinářů a lesníků. To však doposud není ze strany ministerstva zdravotnictví vyslyšeno s tím, že přednost mají rizikové skupiny obyvatelstva. MZe již několikrát požadovalo zahrnutí pracovníků v zemědělství a potravinářství z důvodu trvalých provozů do plánu očkování jako prioritní skupiny a to zejména s ohledem na zajištění dodávek potravin pro obyvatele. Prozatím se nepodařilo prosadit zařazení výše zmíněných skupiny do kategorií pro přednostní očkování, ale přítomní zástupci respektují očkovací strategii Ministerstva zdravotnictví a dosavadní nedostatek vakcín. Ministr přesto bude nadále při jednáních vlády prosazovat, aby se na zemědělce a potravináře nezapomnělo, což komora oceňuje. Ministr Toman také poděkoval za mediální činnost Agrární komory ČR a dalších nevládních organizací, aby veřejnost silněji vnímala co pro ni zemědělci a potravináři dělají, což je často opomíjeno.

Představenstvem a dozorčí radou byla za přítomnosti zástupců MZe taktéž vyhodnocena komoditní problematika. Člen dozorčí rady Zdeněk Kubiska přítomné seznámil s vysokými cenami krmných směsí, které se promítají do nákladů živočišné výroby. Ceny obilovin a řepky jsou momentálně silně nad dlouhodobým průměrem, zároveň přezimované porosty ozimů jsou na dobré úrovni i vzhledem k tomu, že počasí nebylo příznivé. Zástupci pěstující cukrovou řepu se shodují na nutnosti úpravy dotačního titulu 3.k Likvidace plevelné řepy, ke kterému se bude konat samostatné jednání zástupců Komoditní rady pro cukrovku, MZe a SZIF. Dobrou zprávou je, že pěstební plocha cukrové řepy zůstane pro letošní rok zachována. Kritická situace je nadále u brambor, kdy se cena nebalených pohybuje mezi 1,5 -2 Kč/kg. Problém s odbytem  brambor na zpracování je v celé EU z důvodu uzavřeného HORECA sektoru a zásoby způsobují na trhu vážný přetlak nabídky. Jaroslav Mikoláš, zástupce spolku Český modrý mák, informoval o dovršení mnohaleté snahy a obdržení označení Chráněné zeměpisné označení pro mák, vypěstovaný na území České republiky s tím, že je to zásadní krok k zamezení jeho falšování. Situace v komoditě chmel je o poznání horší z důvodů nižší sklizně vzhledem k nepříznivému počasí. U kořenové zeleniny jako je mrkev, celer ale i u cibule dochází k úplnému vyprodání zásob a obchod se bude muset spolehnout na dovozy ze zahraničí. Předseda Zelinářské unie Petr Hanka upozornil na možné problémy s falšováním země původu u zeleniny, převážně u rajčat, kterých je v ČR aktuálně produkováno okolo 13 % a přitom se většina řetězců pyšní tuzemskou produkcí. Situace u mléka, kdy přes nárůst ceny v posledních měsících způsobený sezónním růstem složek, je celoroční průměr na stagnujících cca 8,50 Kč/l. Cena je tak nižší než v roce 2019 a zástupci producentů se shodují, že je již výrazně pod výrobními náklady. Do živočišné výroby se stále více promítají rostoucí světové ceny většiny rostlinných komodit a krmiv a zároveň náročností udržet nepřetržité provozy v sílící pandemii coronaviru, tedy nezbytnosti zajistit směnný provoz a ochranné pomůcky pro zaměstnance. Obdobná situace je i u sektoru hovězího masa, kde je velký problém odbyt masa. Situace u vepřového masa se začíná mírně zlepšovat vzhledem k jeho aktuálnímu nedostatku v okolních státech. Již měsíc tak cena mírně roste, ale  z druhé strany je nutno vnímat rostoucí ceny nákladů, zejména krmných směsí. Předseda Svazu chovatelů prasat Josef Luka poděkoval zástupcům MZe a prezidentovi AK ČR za možnost výplaty záloh u dotačního programu 8. F, která už je prakticky u konce. U drůbežího masa a vajec je trvale stagnující stav s mírným poklesem cen drůbežího masa. Předseda komoditní rady Zdeněk Štěpánek upozornil, že také má rozhodující vliv vzrůstající cena vstupů, především krmných směsí a náklady na nákup ochranných pomůcek a samotestů. Příspěvek 60 Kč za jeden test ze strany státu je nedostačující a vzhledem k rozmístění hospodářství většiny společností  v rámci celé ČR je logisticky a finančně náročné toto zabezpečit. Přiklání se k závěrům tohoto jednání jednak informovat ministra zdravotnictví a obchodu a průmyslu o tomto faktu a zároveň razantně odmítnout jménem AK ČR úvahu o testování zaměstnanců dvakrát týdně. Předseda Svazu květinářů a floristů Jiří Horák poděkoval jménem českých květinářů za vyjednání výjimky pro prodej květin, osiva a sadby během vládních restrikcí. Ředitel úřadu Václav Suchan informoval přítomné o výsledcích hospodaření AK ČR v roce 2020, o vypořádání veřejné sbírky CORONA a dále o možnosti využít právní služby zajištěné Úřadem AK ČR členskou základnou. Společně s prezidentem komory opětovně vyzval členskou základnu o poskytnutí příspěvků na propagaci zemědělství.

Úřad AK ČR