KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Přehled kroků k předkládání Žádosti o dotaci (12. kolo Programu rozvoje venkova 2014–2020)

13/05/21

Příjem žádostí probíhá v termínu od 15. 6. 2021 8:00 hodin do 13. 7. 2021 18:00 hodin.

Přehled kroků k předkládání Žádosti o dotaci (12. kolo Programu rozvoje venkova 2014–2020)

   12. 05. 2021


7.5.2021 – Níže v textu naleznete jednotlivé kroky, které popisují administraci projektu v rámci Programu rozvoje venkova 2014–2020. Termíny v závorkách jsou platné pro 12. kolo příjmu žádostí, u kterého příjem žádostí probíhá v termínu od 15. 6. 2021 8:00 hodin do 13. 7. 2021 18:00 hodin. Níže uvedený přehled kroků administrace je pouze informativní – kompletní postup resp. podmínky jsou uvedeny v Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“) a „Podrobných postupech“ k jednotlivým administrativním krokům, na které jsou v Pravidlech uvedeny odkazy. Postupně zde budou doplňovány odkazy na jednotlivé „Podrobné postupy“ v souladu s harmonogramem administrace konkrétního kola příjmu žádostí.

PŘEHLED KROKŮ K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI – 12. KOLO PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

1. Registrace žadatele do Portálu farmáře (dostupné na www.szif.cz). Žadatel, který není registrován v Portálu farmáře, může získat registraci (uživatelské jméno a heslo) osobním podáním žádosti o přístup na místně příslušném RO SZIF nebo na CP SZIF.

2. Žadatel vygeneruje Žádost o dotaci (ŽoD) z účtu Portálu farmáře. Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře naleznete na webových stránkách SZIF nebo na Portálu farmáře.

3. Žadatel vyplní a odešle ŽoD prostřednictvím vlastního účtu na Portálu farmáře v termínu příjmu žádostí (12. kolo: 15. 6. 8:00 hod. – 13. 7. 2021 18:00 hod.).

4. O zaregistrování Žádosti o dotaci bude žadatel informován prostřednictvím Portálu farmáře SZIF.

5. Doporučení Žádostí o dotaci – zveřejnění seznamu doporučených Žádostí o dotaci seřazených podle žadatelem požadovaného počtu bodů sestupně (v případě rovnosti bodů rozhoduje výše požadované dotace – nižší požadovaná dotace má přednost, v případě operace 6.1.1 pak věk žadatele, mladší žadatel má přednost) nejpozději do 3. 8. 2021 na: www.eagri.cz/prv, www.szif.cz . Žádosti, které nebyly doporučeny, jsou zařazeny do zásobníku projektů. Projekty jsou v zásobníku seřazeny stejným způsobem jako při doporučení/schválení. V případě uvolnění alokace bude žadatel projektu ze zásobníku vyzván k dodatečnému doložení příloh a standardně administrován.

6. Žadatelé doporučených projektů dokládají prostřednictvím Portálu farmáře přílohy k Žádosti o dotaci (a případně aktualizovaný formulář ŽoD) nejpozději

  • do 5. 10. 2021, do 18:00 hodin v případě operací 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce
  • do 30. 11. 2021, do 18:00 hodin v případě operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

U vybraných příloh možnost doložení v listinné podobě – osobně nebo poštou na příslušný RO SZIF. Podrobný postup pro vygenerování a zaslání příloh Žádostí o dotaci a příloh k „finančnímu zdraví žadatele“ přes Portál farmáře naleznete na webových stránkách SZIF a www.eagri.cz/prv.

7. Výsledky administrativní kontroly – v případě zjištěných nedostatků a vyhodnocení chyb na Žádosti resp. přílohách k Žádosti:

i. Neodstranitelné – Ukončení administrace

ii. Odstranitelné – Výzva SZIF (Žádost o doplnění neúplné dokumentace) pouze prostřednictvím Portálu farmáře nejpozději do 25. 1. 2022 u operací 1.1.1, 1.2.1, resp. do 12. 4. 2022 u operací 4.1.1, 4.2.1, 6.1.1

 

a. Odstranění nedostatků do 21 kalendářních dnů od doručení Žádosti o doplnění neúplné dokumentace na Portálu farmáře,

Doručení dokumentu SZIF (výzvy) z hlediska doručování dokumentů je primárním komunikačním kanálem Datová schránka žadatele. Až po doručení dokumentu do Datové schránky je následně dokument publikován i v účtu Portálu farmáře.

V případě, že žadatel Datovou schránkou nedisponuje, jsou dokumenty    doručeny pouze do prostředí Portálu farmáře a dokument je doručen okamžikem, kdy se žadatel/příjemce dotace do svého účtu na Portálu farmáře přihlásí. Nepřihlásí-li se žadatel/příjemce dotace do svého účtu ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument odeslán, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.

b. Neodstranění nedostatků v termínu vede k ukončení administrace.

8. Schválení doporučených Žádostína základě alokace stanovené Řídicím orgánem PRV a podle počtu obdržených bodů – v případě rovnosti bodů rozhoduje výše požadované dotace (u operace 6.1.1 věk žadatele). Předpokládané zahájení schvalování žádostí 12. kola v průběhu června 2022.

9. V případě, že je projekt schválen k poskytnutí dotace z PRV – výzva k podpisu Dohody o poskytnutí dotace (pouze prostřednictvím Portálu farmáře SZIF).

10. Dohodu je žadatel povinen podepsat ve stanovené lhůtě.

11. Podpis osobně nebo prostřednictvím zmocněného zástupce/zástupců. Dohody o poskytnutí dotace k žádostem 12. kola musí být podepsány nejpozději do konce roku 2022.

12. Vyhotovení dvou stejnopisů (žadatel/SZIF) – originály.

13. Změna obsahu prostřednictvím Dodatku k Dohodě případně Vyrozuměním.