KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Změna Pravidel pro 12. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

04/06/21

Změna se týká kap. 4, písm. ll)

Změna Pravidel pro 12. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

 

2.6.2021

Dne 31. 5. 2021 byla podepsána změna Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 12. kolo příjmu žádostí.

Změna se týká kap. 4, písm. ll) Obecných podmínek Pravidel, které se mění na:

ll) při posouzení žádosti z hlediska střetu zájmů SZIF postupuje podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, přičemž jsou zohledňovány i údaje o skutečném majiteli uvedené v Evidenci skutečných majitelů v souladu se zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. V případě porušení podmínek podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, SZIF administraci Žádosti o dotaci ukončí, Žádost o dotaci neschválí a Dohodu neuzavře. Uvedené podmínky musí být dodrženy od data podání Žádosti o dotaci až do podpisu Dohody.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace – Program rozvoje venkova na období 2014–2020 a příslušné opatření/operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020.

Přílohy

Obecné podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 platné pro 12. kolo příjmu žádostí – čistopis (31. 5. 2021) (PDF, 1 MB)

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR