KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace pro žadatele k DP 3.a. – potvrzení ÚKZÚZ

21/08/21

V Zásadách pro rok 2021 u DP 3.a. došlo k úpravě znění podmínek vztahujících se k 5letému závazku uvedených v bodě 5 písm. p) a q).

Informace pro žadatele k DP 3.a. – potvrzení ÚKZÚZ


V Praze dne 18. srpna 2021

V Zásadách pro rok 2021 u DP 3.a. došlo k úpravě znění podmínek vztahujících se k 5letému závazku uvedených v bodě 5 písm. p) a q).

5 Podmínky poskytnutí dotace

p) Žadatel musí v prvním roce 5. letého závazku uvést všechny plodiny/skupiny plodin, u kterých bude používat biologickou ochranu rostlin po dobu 5. letého závazku. Bude-li chtít žadatel přidat novou plodinu/skupinu plodin, kterou neuvedl v 1. roce 5 letého závazku, uvede ji nově v následující žádosti o dotaci. Závazek u nově uvedených plodin/skupiny plodin bude ukončen k datu, kdy končí 5. letý závazek u plodin uvedených v prvním roce 5. letého závazku. Pokud žadatel v rámci 5. letého závazku u některé z plodin/skupiny plodin, které si uvedl do žádostí o dotaci, nedoloží doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady, musí doložit Potvrzení ÚKZÚZ o nepoužití biologické ochrany u dané plodiny/skupiny plodin.

Žadatel o dotaci se musí v prvním roce u vyjmenovaných plodin uvedených v bodě 4 Dotace jednorázově zavázat na pevně stanovenou dobu 5 po sobě jdoucích let, že v případech, kdy bude nutné zasáhnout proti škodlivým organizmům, na jejichž regulaci existuje a je povolen registrovaný prostředek biologické ochrany rostlin, při vhodných podmínkách použije biologickou ochranu rostlin. Po uplynutí 5 letého závazku není pro žadatele povinnost závazek obnovovat.

q) V případě, že v některém roce z 5 letého závazku žadatel nepoužil biologickou ochranu rostlin, musí vyplnit příslušný formulář, ve kterém uvede, z jakého závažného důvodu nemohla být biologická ochrana použita. Za závažné důvody lze pokládat např. neexistenci jedné z vyjmenovaných plodin v osevu příslušného roku, slabý výskyt škodlivých organismů, na jejichž regulaci je povolen některý z prostředků biologické ochrany rostlin. Současně musí žadatel požádat včas ÚKZÚZ o kontrolu, tj. v období, kdy je možné danou skutečnost ověřit. ÚKZÚZ potvrdí pravdivost žadatelova prohlášení o nepoužití biologické ochrany rostlin do příslušného formuláře, který žadatel podá od 1. 10. do 15. 10. roku, v němž nemohl závazek splnit.

V případě, že žadatel nepoužil biologickou ochranu rostlin ze závažného důvodu, musí doložit Potvrzení ÚKZÚZ o nepoužití biologické ochrany rostlin. Žadatel může doložit Potvrzení ÚKZÚZ o nepoužití biologické ochrany rostlin na formuláři, který byl k dispozici v minulých letech. Lze také doložit Potvrzení ÚKZÚZ o nepoužití biologické ochrany rostlin na formuláři, který je k dispozici na Portálu Farmáře SZIF → vpravo nahoře Nová podání → ikona Národní dotace → vlevo dole Soubory ke stažení → složka 3.a.

Upozorňujeme, že Potvrzení ÚKZÚZ o nepoužití biologické ochrany rostlin musí žadatel doložit pro každou plodinu/skupinu plodin, kterou ve stávajícím 5letém závazku uvedl do žádosti, pokud u dané plodiny/skupiny plodin nepoužil biologickou ochranu rostlin. Na Potvrzení ÚKZÚZ o nepoužití biologické ochrany rostlin musí být daná plodina/skupina plodin uvedena.

Upozorňujeme, že Potvrzení ÚKZÚZ o nepoužití biologické ochrany rostlin musí žadatel doložit v termínu od 1. 10. 2021 do 15. 10. 2021 v rámci podání dokladů prokazujících nárok na dotaci.

V případě, že žadatel použil chemické přípravky, doloží Potvrzení ÚKZÚZ o použití chemické ochrany rostlin, které obdrží od ÚKZÚZ, na formuláři, který byl k dispozici v minulých letech.