KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Upozornění pro žadatele 12. kola Programu rozvoje venkova

04/08/21

Upozornění pro žadatele, jejichž Žádost o dotaci byla doporučena ke spolufinancování z 12. kola PRV, na povinnost dodržet § 4b zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů.

Upozornění pro žadatele 12. kola Programu rozvoje venkova

 

V Praze dne 2. srpna 2021 –

Upozornění pro žadatele, jejichž Žádost o dotaci byla doporučena ke spolufinancování z 12. kola PRV, na povinnost dodržet § 4b zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, v platném znění, při výběru dodavatele realizace projektu v případě realizace zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Ve 12. kole Programu rozvoje venkova bylo do 5 přijímaných operací v termínu od 15. června do 13. července 2021 podáno celkem 4 314 žádostí o dotaci v celkovém finančním objemu více než 10,6 miliardy korun. Největší zájem žadatelů byl tradičně v operaci 4.1.1 Investice do zemědělských podniků kde bylo podáno 3 377 žádostí za téměř 7,5 miliardy korun, následovala operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů se 725 podanými žádostmi ze více než 3 miliardy korun. V operaci určené mladým zemědělcům, tedy 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců bylo podáno 161 žádostí za téměř 200 milionů korun. V operaci 1.1.1 Vzdělávací akce resp. 1.2.1 Informační akce bylo podáno 45 žádostí za více než 12 milionů korun resp. 6 žádostí za téměř 2 miliony korun.

Dnes byly na webových stránkách SZIF zveřejněny výsledky doporučení projektů – v operaci 4.1.1 bylo doporučeno 2 538 žádostí za více než 3,7 miliardy korun – v této operaci byly plně uspokojeny, tedy doporučeny všechny podané žádosti, v záměrech „malých“ projektů do 2 milionů jak v živočišné, tak rostlinné výroby. Plně uspokojeny byly také záměry „velkých“ projektů sektorů drůbeže a rostlinné výroby. Ze strany žadatelů bude rovněž vítáno doporučení všech podaných žádostí v operacích 6.1.1, 1.1.1 a 1.2.1. Projekty, které nebyly doporučeny, byly zařazeny do zásobníků projektů.

Vzhledem k množícím se dotazům široké zemědělské veřejnosti týkajících se aplikace ustanovení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k 12. kolu příjmu žádostí PRV uvádíme, že zadavatelé, kteří realizují zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mají povinnost zajistit jeho soulad mimo jiné s ustanovením § 4b zákona o střetu zájmů. Tato povinnost vyplývá přímo z uvedeného zákona a vztahuje se také na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Možným způsobem zajištění souladnosti postupu zadavatele se zákonem o střetu zájmů je stanovení zadávací podmínky, jenž účastníkům zadávacího řízení uloží povinnost předložit čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů ve smyslu ustanovení § 4b zákona o střetu zájmů. Pro úplnost je nutno podotknout, že čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů musí být předloženo i pro poddodavatele účastníka, jehož prostřednictvím je prokazováno splnění kvalifikace. Tento postup vyplývá ze současné aplikační praxe a jeho správnost je podpořena právním názorem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (jakožto orgánu příslušného k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek).

Uvedená praxe se v současnosti jeví jako vhodná, nicméně zadavatel může zajistit dodržení ustanovení § 4b zákona o střetu zájmů v zadávacím řízení rovněž jakýmkoliv jiným vhodným způsobem, který uzná za vhodný.

Státní zemědělský intervenční fond