KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Charta udržitelné výroby krmiv a krmných směsí

30/11/21

Charta je podporována dotčenými resorty – MZe, MPO a Mžp.

Charta udržitelné výroby krmiv a krmných směsí


26.11.2021

Udržitelný rozvoj je tématem, které celosvětově aktuálně prolíná do naprosto každé oblasti lidské činnosti a odvětví. Potřeba učinit celý náš svět udržitelným se v posledních letech stala velmi významnou v Evropě i v celém světě. Téměř všechny země světa totiž musí řešit zásadní a palčivé výzvy, jimiž jsou kupříkladu změna klimatu, demografické změny, ztráta úrodné půdy či prohlubující se nerovnosti. Českou proaktivní odpovědí, konkrétně odpovědí českého segmentu výroby krmiv a krmných směsí, je právě národní Charta udržitelné výroby krmiv a krmných směsí.

Důvodem, cílem a ambicí této české Charty udržitelné výroby krmiv a krmných směsí bylo zformování slavnostního memoranda a významné deklarace, kterými se krmivářské provozy, jež jsou členy Spolku pro komodity a krmiva, zaváží dodržovat principy udržitelné výroby krmiv a krmných směsí. Zároveň tento důležitý dokument slouží i marketingově, pro další zlepšení pohledu veřejnosti odborné i laické, jakož i veškerých dalších stakeholders, na odvětví výroby krmiv a krmných směsí. Vzhledem k tzv. „zelenému a udržitelnému“ trendu, který uvnitř EU a na trhu globálně panuje, je tato Charta aktivním a pozitivním počinem – odvětví výroby krmiv a krmných směsí, zastřešené Spolkem pro komodity a krmiva, proaktivně iniciovalo to, co pevně zapadá do obou výše uvedených trendů.

Česká národní Charta udržitelné výroby krmiv a krmných směsí vznikla vedle evropské charty udržitelnosti krmiv („z pera“ FEFAC, celoevropské federace výrobců krmiv), kdy česká Charta obsahuje body, ambice a cíle adaptované ryze a konkrétně pro české podnikatelské prostředí. Tlak na udržitelnost krmiv a živočišné produkce jako takové, je diametrálně odlišný napříč celou Evropou, proto – vedle charty evropské – vznikají i charty národní, tím i tato česká.

Charta je podporována dotčenými resorty – MZe, MPO a Mžp. K Chartě budou postupně připojováni signatáři napříč celou Českou republikou, z řad výrobců krmiv a krmných směsí, jež jsou členy Spolku pro komodity a krmiva.

Veškeré další detaily jsou k dispozici na webové stránce www.udrzitelnekrmivo.cz